Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Những giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2017

"Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, nhân dân và các cấp, các ngành trong tỉnh nên nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ước tăng 7,53%; trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 4,12%; công nghiệp, xây dựng tăng 9,17%; dịch vụ tăng 8,52%; thuế trừ trợ cấp sản phẩm 6,18%. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được củng cố, lĩnh vực dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành còn có những thiếu sót khuyết điểm, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của các cấp, các ngành nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới."

(Trích Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh)

v/v ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện KH phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

pdf  Quyết định chỉ đạo điều hành năm 2017.