Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Những giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2016

"Năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng nỗ lực của toàn Đảng bộ, nhân dân, của các cấp, các ngành trong tỉnh, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ước tăng 9,51%; trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 4,32%; công nghiệp, xây dựng tăng 11,53%; dịch vụ tăng 11,85%. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được củng cố, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành còn có những thiếu sót khuyết điểm, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của các cấp, các ngành nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới."

(Trích Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh)

v/v ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện KH phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

pdf  Quyết định chỉ đạo điều hành năm 2016.