Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Văn bản của Văn phòng

+ Năm 2018.

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tac xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan hành chình nhà nước, đơn vị sự nghiệp, xã , phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý III/2018

- Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận. xử lý và phát hành Văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh

- Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

- Cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý II/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

- TÌnh hình quản lý, sử dụng biên chế năm 2018 và kết quả tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2018

- Cấp tài khoản sử dụng phần mềm " Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao" cho Công an tỉnh

- Tổng hợp ý kiến, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh

- Sử dụng Văn bản điện tử được chứng thư số trên hệ thống Văn phòng điện tử liên thông của tỉnh

- Giao nộp hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Đảng của Tỉnh ủy Bình Định năm 2018

- Kiểm soát chất lượng hồ sơ dự thảo trình công bố danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở Công thương.

- Phối hợp triển khai phần mềm " Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao"

- Báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy

-- Báo cáo việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017

- Rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025

- Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh năm 2018

- Kế hoạch triển khai phần mềm và đầu tư một số trang thiết bị CNTT tại Văn phòng UBND tỉnh

- Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

- Cung cấp số liệu đánh giá mức độ đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Định

- Báo cáo thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017

- Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tham nhũng Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh

- Cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý I/2018 tại Văn phòng UBND tỉnh

- Báo cáo cơ cấu tổ chức và hoát động của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiêm vụ cải cách hành chính quý II năm 2018 Văn phòng UBND tỉnh

- Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

- Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh năm 2018

- Phòng chống cháy nổ và đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian nghĩ tết Nguyên Đán 

- Báo cáo kết quả tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2017

- Báo cáo, chấm điểm về nội dung cải cách thủ tục hành chính năm 2017

- Quyết định về việc tặng giấy khen Văn phòng UBND tỉnh cho cán bộ công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh về thành tích công tác năm 2017

- Quyết định về công nhận Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017 cho cán bộ, công chức, viên chức, Văn phòng UBND tỉnh

- Quyết định về việc công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017 cho tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh

- Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2018

- Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ

- Đăng ký danh sách cử cán bộ đi học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2018

- Chấn chỉnh việc theo dõi cập nhật trên phần mềm theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Văn phòng UBND tỉnh

- Báo cáo số liệu văn bản phát hành điện tử của UBND tỉnh năm 2017

- Báo cáo công tác thông kê văn thư, lưu trữ trong năm 2017

- Báo cáo các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành trong năm 2017

- Thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Văn phòng UBND tỉnh

+ Năm 2017.

- Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp Thông tin trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh

- Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng thư điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Định

- Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

- Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

- Thực hiện hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc

- Đề nghị thẩm định dự thảo Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

- Triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Cử cán bộ tham gia ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo

- Phòng chống cháy nổ và đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán

- Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016

- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2016

- Chỉ định thầu sửa chữa hệ thống Camera của Văn phòng UBND tỉnh

- Phê duyệt dự toán sửa chữa hệ thống Camera của Văn phòng UBND tỉnh

- Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2016

- Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 cho Trung tâm Tin học

- Giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 cho Trung tâm Công báo

- Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

- Lấy ý kiến dự thảo Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

- Tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với tài liêu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

- Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2016

- Báo cáo kết quả xử lý kỷ luật công chức, viên chức năm 2016

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

- Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ

- Tham gia ý kiến sửa đổi chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D

- Đăng ký danh sách cử công chức, viên chức đi học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2017

+ Năm 2016.

- Ngày 14/09/2016, Quyết định thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bình Định.