Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN tỉnh Bình Định

Ngày 19/11/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) bàn về Phương án xử lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về chống thất thu NSNN trong thời gian tới. Sau khi nghe Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; Phương án xử lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2018 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng có ý kiến kết luận Thông báo 267/TB-UBND ngày 22/11/2018.

thu thue bd1

Ảnh minh họa

Tiến độ thực hiện và kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng đầu năm rất tích cực, nhất là các khoản thu nội địa phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh; theo đó, phấn đấu số thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận được chia và thu từ XSKT) đến cuối năm 2018 sẽ vượt ít nhất 3% so với dự toán được giao. Để đạt được chỉ tiêu phấn đấu nêu trên, ngoài việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ Tài chính, UBND tỉnh và Tổng cục Thuế đã chỉ đạo từ đầu năm đến nay, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Trên cơ sở mục tiêu phấn đấu thu nội địa năm 2018 (trừ tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận được chia và thu từ XSKT) đạt 4.947, 7 tỷ đồng (vượt 3% dự toán giao), Cục Thuế tỉnh phải tập trung rà soát, theo dõi sát, nắm chắc nguồn thu, đối tượng, lĩnh vực và địa bàn thu thuế; giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệmđôn đốc thu, chống thất thu theotuần, theotháng tới từng Lãnh đạo Cục Thuế, Trưởng phòng, Chi cục trưởng, Đội trưởng, từng cán bộ thuế đối với số thu, nộp của từng doanh nghiệp, lĩnh vực, địa bàn.

Đối với công tác xử lý nợ đọng thuế, cơ bản thống nhất với nội dung Phương án xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh do Cục Thuế tỉnh đề xuất tại Văn bản số 2333/CT-QLN ngày 09/11/2018. Ngoài ra, yêu cầu Cục Thuế tỉnh phải có Văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế về hướng xử lý các khoản nợ khó thu kéo dài qua nhiều năm của tỉnh Bình Định để có cơ sở chỉ đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu “Xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế ngay trong năm 2018 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước” tại Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính; Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thông báo công khai danh sách các đơn vị, doanh nghiệp nợ thuế lớn, kéo dài. Trường hợp cần thiết, giao Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan đề xuất Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN tỉnh thành lập Đoàn công tác liên ngành để triển khai các biện pháp đôn đốc, xử lý và thu hồi nợ đọng theo quy định (nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản); Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với Cục thuế tỉnh khi triển khai thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế theo quy định.

Ngành Thuế phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của Người nộp thuế (nhất là việc tự kê khai thuế điện tử qua mạng); triển khai quyết liệt chủ trương luân chuyển cán bộ nội bộ ngành thuế nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong công tác thu thuế; tránh tình trạng cán bộ thuế móc nối, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức và người dân trục lợi bất chính, làm thất thu ngân sách nhà nước. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Du lịch và địa phương có liên quan tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ Công tác liên ngànhkiểm tra, hướng dẫn triển khai Phần mềm “Quản lý lưu trú trực tuyến” tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả.

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác thu thuế của ngành, địa phương mình quản lý nhằm huy động đầy đủ, kịp thời các khoản thu, sắc thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh