Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án tại Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa

Ngày 14/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì buổi họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án: Công viên sáng tạo TMA tại Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe lãnh đạo Sở trình bày nội dung báo cáo và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 182/TB-UBND ngày 16/8/2018.

Khoa hoc QH

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn khẩn trương báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể về hiện trạng diện tích đất rừng cảnh quan, đất rừng phòng hộ của Công ty hiện đang quản lý tại Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (khoảng 6,2 ha); trên cơ sở đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, rà soát diện tích đất nêu trên, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xin ý kiến thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh để đưa phần diện tích ra khỏi quy hoạch đất rừng cảnh quan, rừng phòng hộ nhằm khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng dự án Công viên sáng tạo TMA theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác định diện tích (6,2 ha) để khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng dự án: Công viên sáng tạo TMA tại Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn theo quy định; đồng thời hướng dẫn và đề nghị Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định hoàn thành các hồ sơ thủ tục và nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định trước khi tiến hành khai thác; khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các hồ sơ, thủ tục để tiến hành giao đất cho Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định triển khai dự án; đồng thời kiểm tra, rà soát diện tích đất lúa được giao, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xin ý kiến thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh để đưa vào kế hoạch sử dụng đất theo quy định; phối hợp với Sở Tài chính, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất việc tính toán đơn giá hỗ trợ tự chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với đất vườn trong cùng thửa đất ở và xem xét diện tích đất tái định cư của các hộ dân (08 hộ dân) đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định đảm bảo các thủ tục, hồ sơ pháp lý để tiến hành thực hiện khởi công xây dựng dự án theo quy định. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tổ chức làm việc và vận động các hộ dân để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn lại bị ảnh hưởng dự án nêu trên.

TL

VP UBND tỉnh