Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

1 toa nha UB Copy

Văn phòng UBND tỉnh

Theo đó, có 8 điều được sửa đổi, bổ sung gồm: Điều 1, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 17, Điều 18, Điều 19. Cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và chế độ thông tin, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trong các văn bản quy phạm pháp luật (gồm Nghị định của Chính phủ, Quyết định quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ), chương trình công tác, văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm văn bản mật, tối mật, tuyệt mật và không bao gồm những nhiệm vụ thực hiện thường xuyên theo chức năng của UBND tỉnh). Những công việc trên sau đây gọi tắt là việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Quy chế này áp dụng đối với Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan chuyên môn (bao gồm cả Ban Quản lý Khu kinh tế); các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị khác trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (sau đây gọi tắt là các đơn vị); các cán bộ, công chức, viên chức trong công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Phân loại nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

1. Nhiệm vụ giao có thời hạn thực hiện.

2. Nhiệm vụ giao không có thời hạn thực hiện.

Điều 4. Nội dung thông tin phải cập nhật

1. Nội dung thông tin cập nhật cơ bản gồm:

a) Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao (đã thực hiện; đang thực hiện; chưa thực hiện trong hạn hoặc quá hạn);

b) Ngày thực hiện;

c) Diễn giải trạng thái: Nhập diễn giải trạng thái và tiến độ;

d) File đính kèm: Gắn kèm file văn bản;

đ) Thông tin cần thiết khác.

2. Đối với văn bản giao nhiệm vụ không là văn bản mật, cập nhật thêm chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao so với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với văn bản giao nhiệm vụ được phát hành theo chế độ mật, không cập nhật nội dung chi tiết kết quả thực hiện, không cập nhật trích yếu, không cập nhật chi tiết nội dung nhiệm vụ.

Trường hợp đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo các nội dung theo quy định tại Điều này bằng văn bản (phát hành văn bản theo chế độ mật nếu là văn bản mật, tối mật, tuyệt mật) gửi Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan.

Điều 5. Trách nhiệm và quy trình cập nhật thông tin

Khi các văn bản giao nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chuyển đến UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh phân công các đơn vị thực hiện và phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; cụ thể:

1. Văn phòng UBND tỉnh:

a) Rà soát, đối chiếu thông tin trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi đã được Văn phòng Chính phủ cập nhật với các văn bản giao nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp nội dung nhiệm vụ được cập nhật và chuyển đến chưa chính xác hoặc không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh thì phải trao đổi, thông tin kịp thời hoặc chuyển lại Văn phòng Chính phủ (nêu rõ lý do) để cập nhật bổ sung, điều chỉnh.

b) Phân loại Văn bản giao nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi đến các đơn vị thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và cập nhật thông tin tình hình nhiệm vụ lên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi.

2. Các đơn vị:

a) Tiếp nhận các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu về chất lượng, thời gian quy định.

b) Trường hợp  nội dung được giao chưa chính xác hoặc không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình thì phải trao đổi, nêu rõ lý do và chuyển lại Văn phòng UBND tỉnh.

c) Cập nhật thông tin tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

Điều 6. Thời hạn cập nhật thông tin trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi

Chậm nhất sau thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhiệm vụ được giao đến thời hạn phải hoàn thành hoặc phải báo cáo, Văn phòng UBND tỉnh phải cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi.

Khoản 1, Điều 17 được sửa đổi như sau:

Đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo định kỳ 6 tháng, năm hoặc trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Khoản 2, Điều 18 được sửa đổi như sau:

Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, phải báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị mình gửi Văn phòng UBND tỉnh.

Khoản 1, Điều 19 được sửa đổi như sau:

Chậm nhất ngày 10 tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 20 tháng 11 (đối với báo cáo năm), các đơn vị tổng hợp, gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.”

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh.

Kim Loan

VP UBND tỉnh