Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 14-12-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo nội dung theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 5288/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2018; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Giao Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Kế hoạch thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020, được ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 20/8/2018, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các Văn bản 7162/BYT-BM-TE ngày 26/11/2018.

- Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo Quyết định số 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01/2019.

-Giao Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, rà soát lại tình hình nguồn nước   trên địa bàn tỉnh để có cơ sở điều chỉnh kế hoạch tưới vụ Đông Xuân 2018-2019 và các giải pháp phòng chống hạn năm cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

TL
VP UBND tỉnh