Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tông hợp ngày 16-11-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các văn bản 4748/BVHTTDL-GĐ ngày 19/10/2018 về việc phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và Văn bản số 4747/KH-BVHTTDL ngày 19/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, báo cáo đề xuất UBND tỉnh các vấn đề liên quan.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghiêm nội dung “Về xử lý khoản trợ cấp người có công đã hưởng không đúng quy định” tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ và UBND tỉnh theo quy định.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xem xét đề xuất các nội dung đề nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Châu Á tại Văn bản 144/10-18/TTr-CA ngày 22/10/2018 về việc tuyên truyền chính trị, quảng bá du lịch kết hợp quảng cáo thương mại tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoài Nhơn, các cơ quan, địa phương liên quan và các tiểu thương kinh doanh tại chợ, thống nhất việc tham gia đầu tư xây dựng chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 11/2018.

- Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung có liên quan theo yêu cầu của Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tại Kế hoạch số 171/KH-HĐV ngày 25/10/2018 của Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Quảng bá du lịch Vùng duyên hải miền Trung, báo cáo UBND tỉnh.

TL
VP UBND tỉnh