Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tông hợp ngày 8-11-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh như ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số số 10510/VPCP-TCCV ngày 30/10/2018 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh xem xét để báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ các nội dung của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh kèm theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh triển khai thực hiện; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

- Đồng ý chủ trương cho Sở Du lịch tổ chức triển khai các hoạt động xã hội hóa nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Du lịch tại Tờ trình số 720/TTr-SDL ngày 31/10/2018.

- Đồng ý chủ trương cho Sở Du lịch phối hợp với Viettel Bình Định - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội xây dựng các bảng tuyên truyền trực quan Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch tại các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Du lịch tại Tờ trình số 728/TTr-SDL ngày 01/11/2018. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Viettel Bình Định - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan kiểm tra, thống nhất về vị trí đặt bảng tuyên truyền nêu trên để triển khai thực hiện theo quy định.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng xem xét các nội dung đề nghị tại văn bản số 2056/SXD-QLN&BĐS ngày 18/10/2018 về việc rà soát quy hoạch, sắp xếp lại dân cư tại các vùng thiên tai trước mùa mưa lũ năm 2018; báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 10/11/2018.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 5889/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 về việc triển khai Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Giao Giám đốc các Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Hải Quan tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các làng nghề tái chế phế liệu; cương quyết đình chỉ, không cho phép hoạt động đối với các làng nghề tái chế gây ô nhiễm môi trường; ngăn chặn việc đưa phế liệu nhập khẩu vào các cơ sở tái chế, sản xuất chưa được cấp Giấy chứng nhận/ Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu tại các làng nghề; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, các tổ chức, cá nhân vi phạm.

TL

VP UBND tỉnh