Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 15-10-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- ­Giao Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Đề án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh” báo cáo UBND tỉnh để gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ đúng thời gian quy định (trước ngày 15/10/2018).

- Để thực hiện các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4920/UBND-TH ngày 15/8/2018 về việc triển khai thực hiện các đề nghị của Hội đồng tư vấn phát triển tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện các nội dung như sau: Đối với các Đề án, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo cụ thể chương trình, nội dung, tiến độ thực hiện và hiệu quả đạt được cho UBND tỉnh; Đối với các nhiệm vụ mới, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét cho chủ trương để triển khai thực hiện.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát vùng hạ du các hồ chứa thủy điện, xây dựng các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn khi các hồ chứa thủy điện xả lũ và có biện pháp xử lý, quản lý chặt chẽ hành lang thoát lũ để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du khi các hồ chứa vận hành xả lũ; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2018.

- Giao UBND các huyện Hoài Ân tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, kiên quyết đối với các trường hợp khai thác cát trái phép tại khu vực sông La Tinh và sông Kim Sơn theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh