Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 21-8-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Ảnh minh họa

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện công tác xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn 2291/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2018; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung khó khăn, vướng mắc (nếu có).

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan đề xuất kế hoạch và các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Chính phủ tại      Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/8/2018; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2018.

- Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-CP của Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 2905/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/8/2018 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính, tham mưu đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2019-2020 của tỉnh Bình Định theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn 2607/BTTTT-KHTC ngày 09/8/2018; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh