Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 13-8-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường có tin bài phản ánh việc khai thác đất trái phép dưới chân núi Hòn Chà; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đất trái phép, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc buông lỏng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản tại địa bàn, để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép tại Chân núi Hoàn Chà; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 15/8/2018.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan có liên quan căn cứ vào các quy định tại Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện rà soát các cơ sở, khu vực công ích, các điểm tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật, nước thải từ các đô thị loại II trở lên đang gây suy thoái, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và kinh phí thực hiện xử lý, khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường tại các điểm nêu trên để đề nghị trung ương hỗ trợ kinh phí.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 2879/LĐTBXH-TCGDNN ngày 18/7/2018.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 2955/LĐTBXH-VPQGGN ngày 23/7/2018; báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ và UBND tỉnh theo quy định.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản 4301/BNN-TCTL ngày 06/6/2018 để đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước, trong mùa mưa lũ năm 2018; đồng thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 3005/LĐTBXH-BĐG ngày 27/7/2018; báo cáo kết quả thực hiện cho Vụ Bình đẳng giới và UBND tỉnh theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh