Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 9-5-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau: 

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh việc sử dụng tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo nội dung Văn bản Văn bản số 935/BVHTTDL-VHCS ngày 14/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/6/2018.

1 toa nha VP UBND tinh

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 1566/BVHTTDL-GĐ 16/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/7/2018 để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp, hỗ trợ Viện Bảo tồn di tích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại quần thể di tích tháp Bánh Ít và Tháp Bình Lâm theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 1525/BVHTTDL-KHCNMT ngày 13/4/2018, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

- Thống nhất với đề xuất của Sở Du lịch tại Văn bản số 231/SDL-QHPTTNDL ngày 24/4/2018 về việc phối hợp, hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung công việc như đã nêu tại Văn bản nêu trên, báo cáo UBND tỉnh.

-Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chính sách phát triển vùng trên địa bàn tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản 2775/BKHĐT-QLKTTW ngày 02/5/2018, gửi UBND tỉnh trước ngày 18/5/2018 để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh