Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 02-5-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 2704/CĐ-BNN-TY ngày 10/4/ về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Dại năm 2018; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

1 toa nha VP UBND tinh

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung các Luật; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không còn phù hợp để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới; triển khai thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018 để báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát theo các nội dung đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số 621/CAT-PC67 ngày 13/4/2018 về việc đề nghị kiểm tra, khắc phục các hư hỏng, bất cập trên các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 10/5/2018.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục triển khai các nội dung công việc liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 48/TB-UBND ngày 08/3/2018, đồng thời thống nhất về nội dung và khảo sát lắp đặt Bảng nội quy tham quan, nghiên cứu công trình: Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, đảm bảo mỹ quan và hài hòa với khu vực Tượng đài, thời gian hoàn thành trong tháng 4/2018.

-Giao Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại Văn bản 58/TWPCTT ngày 11/4/2018 về việc tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam” (22/5/2018).

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức các hoạt động thực hiện Đề án 279; đồng thời xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 279 và các Đề án thành phần của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 1603/BVHTTDL-GĐ về thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 , báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2018 để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018 (ngày 18/5) theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn 1038/BKHCN-VP ngày 18/4/2018, báo cáo kết quả thực hiện cho Văn phòng Bộ và UBND tỉnh trước ngày 05/6/2018.

TL

VP UBND tỉnh