Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 19-4-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ các định mức và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành để thực hiện chi và thanh quyết toán kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ II, năm 2018 đúng theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 2261/BNN-KTHT ngày 22/3/2018  của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 2018; đồng thời tham mưu UBND tỉnh đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

- Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tuy Phước thực hiện không giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình với mục đích xây dựng nhà nuôi chim yến tại các xã khu Đông huyện Tuy Phước. Giao UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo kiểm tra, thực hiện chủ trương nêu trên của UBND tỉnh và yêu cầu dừng việc xây dựng các nhà nuôi yến tại các xã khu Đông huyện Tuy Phước, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp không chấp hành chủ trương nêu trên.

- Đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thônnhư đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản 308/SKHĐT-TH ngày 28/3/2018 về việc đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án trồng dược liệu sạch tại xã An Toàn, huyện An Lão của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

-Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2018 đảm bảo thiết thực về mục đích, nội dung như đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 13/TTr-BDT ngày 02/4/2018.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tình hình, kết  quả kiểm tra, đánh giá  an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa  lũ, trình UBND tỉnh trước ngày 20/6/2018 để báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 – 2020, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 05/3/2012; do đó trước mắt không triển khai lập Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, khu du lịch, địa điểm công động trưng bày tượng, biểu tượng và công trình mỹ thuật ngoài trời đúng quy định của pháp luật, phù hợp với văn hóa Việt Nam theo nội dung Văn bản 1313/BVHTTDL-MTNATL ngày 03/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

TL

VP UBND tỉnh