Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường thực hiện công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/10/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 6095/UBND-NC về việc tăng cường thực hiện công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

hinh dan van

Ảnh minh họa

Trong những năm gần đây, công tác xúc tiến, kêu gọi và thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả đáng kể, cả về số lượng và quy mô các dự án, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình quy hoạch, xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, một số địa phương, cơ sở đã thực hiện không tốt công tác dân vận, còn có những khuyết điểm, hạn chế, vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở, gây bức xúc dẫn đến khiếu kiện, phản đối trong nhân dân, một số nơi đã trở thành “điểm nóng”, làm cản trở, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, đời sống nhân dân, tiến độ thực hiện các dự án... Để kịp thời khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trên; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị nội dung Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng nhiều hình thức, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phải gắn với công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy Đảng cùng cấp.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theoPháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư trên nguyên tắc: mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải hợp lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công khai, minh bạch các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, phương án tái định cư trên phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và nơi sinh hoạt cộng đồng thuộc địa bàn dân cư triển khai dự án để nhân dân biết, giám sát, tham gia đóng góp ý kiến và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội khi triển khai thực hiện dự án. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chủ đầu tư, nhà đầu tư các dự án trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân vùng dự án hiểu đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các chương trình, dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương và quyền lợi của người dân khi dự án được triển khai thực hiện. Phối hợp với cấp ủy Đảng cùng cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý trước, để làm lực lượng nòng cốt, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú chấp hành và tích cực tham gia xây dựng, thực hiện dự án, xem đây là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư. Người đứng đầu chính quyền cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết trên nguyên tắc: mọi thắc mắc kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phải được kiểm tra, xem xét, làm rõ và trả lời, thông báo kịp thời cho người dân. Nghiêm túc thực hiện quy chế phối hợp, chủ động tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tham gia giám sát và phản biện xã hội trong công tác quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của địa phương trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng của công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản liên quan của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, nhà đầu tư kịp thời thông tin cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các sở, ngành có liên quan và các địa phương về tiến độ thực hiện các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư để các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia thực hiện dự án, nhất là các dự án ngoài khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế. Trước thời điểm khởi công dự án 30 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư dự án và các cơ quan liên quan thực hiện khảo sát, đánh giá việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở tại các địa phương nơi triển khai dự án; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình công tác chuẩn bị triển khai dự án; đồng thời, đề xuất xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, vi phạm, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công các dự án đầu tư. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định”. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2018.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư tại các địa phương, nhất là các địa phương nơi triển khai các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Kiến nghị các cơ quan xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tắc trách, chậm trễ trong việc giải quyết, để tồn đọng, kéo dài đơn thư khiếu nại, tố cáo của công nhân. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”.

TL

VP UBND tỉnh