Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4815/UBND-KT về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định.

chiyen

Ảnh minh họa

Hoạt động gây nuôi chim yến mang tính tự phát, thiếu kiểm soát. Thêm vào đó, một số hộ gia đình ở nội thành, nội thị đã thay đổi thiết kế, nâng tầng nhà, lắp đặt thiết bị âm thanh để dẫn dụ chim yến về làm tổ, khai thác tổ yến, dẫn đến tình trạng gây tiếng ồn trong khu dân cư, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, khó kiểm soát dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư. Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh được thuận lợi, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT nhanh chóng hoàn thành Đề án nuôi chim yến tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến năm 2030 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để sớm tổ chức triển khai thực hiện. Mặt khác, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện quản lý xây dựng cơ sở dẫn dụ yến thuộc địa bàn quản lý. Thực hiện thẩm định về kỹ thuật đối với các dự án đăng ký theo quy định thuộc thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phân loại và kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở dẫn dụ chim yến trên địa bàn tỉnh. Định kỳ thu thập mẫu xét nghiệm để kiểm soát dịch bệnh; thu thập mẫu đột xuất khi có hiện tượng chim yến chết bất thường hoặc cơ sở dẫn dụ yến nằm trong vùng đang xảy ra dịch cúm gia cầm. Kịp thời nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh trên chim yến để có biện pháp phối hợp xử lý hiệu quả.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh quy định về quản lý tiếng ồn của âm thanh dẫn dụ chim yến và chất thải trong hoạt động gây nuôi chim yến, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/9/2018. Định kỳ tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường trong hoạt động gây nuôi chim yến. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh các quy định về thiết kế nhà dẫn dụ yến và nhà ở kết hợp với kinh doanh yến trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/9/2018.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm định công nghệ, thiết bị có liên quan đến hoạt động dẫn dụ nuôi chim yến, thu hoạch và chế biến tổ yến thuộc thẩm quyền. Đề xuất UBND tỉnh triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ liên quan đến nghề dẫn dụ nuôi chim yến, thu hoạch và chế biến tổ yến. Đồng thời, đề xuất quy chuẩn kỹ thuật địa phương về kiểm soát, quản lý nuôi chim yến.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác xây dựng và triển khai Đề án nuôi chim yến tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn đến năm 2030. Chỉ đạo Đài Truyền thanh địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về quản lý nuôi chim theo quy định tại Thông tư 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đến các tổ chức, cá nhân nuôi chim yến, chuẩn bị đầu tư mới, mở rộng nuôi chim yến biết để chủ động thực hiện. Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn có nuôi chim yến, nhất là các phường nội thành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ nuôi chim yến chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; thực hiện điều chỉnh âm thanh phù hợp, tránh các giờ cao điểm, nghỉ ngơi; không cơi nới, mở rộng và tạo mối quan hệ tốt với cộng đồng xung quanh. Chỉ đạo các phòng liên quan (Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế…) tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động gây nuôi chim yên thuộc địa bàn.

Bên cạnh đó, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan hoạt đông dẫn dụ nuôi chim yến, đối với các cơ sở đang hoạt động dẫn dụ nuôi chim yến: Chấp hành thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Điều 11 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Đồng thời, không được cơi nới, mở rộng khi chưa được cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Đối với các cơ sở chuẩn bị đầu tư mới, mở rộng hoạt động dẫn dụ nuôi chim yến: Hoàn thiện đầy đủ thủ tục liên quan hoạt động dẫn dụ nuôi chim yến theo quy định (lập dự án, phù hợp với Đề án chung, địa phương cho phép…) và được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản trước khi tổ chức thực hiện.

TL

VP UBND tỉnh