Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ngày 3/8/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4678/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

huong uocs

Ảnh minh họa

Giao Sở Tư pháp tổ chức bàn giao nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh sang Sở Văn hóa và Thể thao. Nội dung, tài liệu, hồ sơ bàn giao bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, cần rà soát tổng thể để bàn giao những nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được quy định trong các văn bản pháp luật khác. Tiếp tục giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan Tư pháp theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, cụ thể như sau: rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, bảo đảm phù hợp với quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong chỉ đạo, hướng dẫn, bảo đảm hương ước, quy ước được xây dựng, thực hiện đúng quy định, phù hợp Hiến pháp và pháp luật, qua đó phòng ngừa, hạn chế hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân ngay từ quá trình soạn thảo, công nhận; kiểm tra, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hương ước, quy ước vi phạm theo quy định của pháp luật; chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ, tích cực với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg có hiệu quả tại địa phương; hàng năm, tổng hợp, báo cáo về việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng, năm của UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp.

Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh và toàn bộ hồ sơ, tài liệu về nhiệm vụ này do Sở Tư pháp bàn giao. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh có hiệu quả. Hàng năm, tổng hợp, báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được giao tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng, năm gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp trong báo cáo của UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tổ chức bàn giao nhiệm vụ giúp UBND cùng cấp quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho Phòng Văn hóa - Thông tin và Công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã. Nội dung, tài liệu, hồ sơ bàn giao bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cần rà soát tổng thể để bàn giao những nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được quy định trong các văn bản pháp luật khác. Chỉ đạo Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ, tích cực với cơ quan văn hóa cùng cấp trong việc giúp UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg có hiệu quả tại địa phương. Hàng năm, tổng hợp, báo cáo về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng, năm gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp trong báo cáo của UBND tỉnh.