Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC

Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản 4309/UBND-NC về việc thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Bình Định.

thu tuc hc

Ảnh minh họa

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, nhất là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các cơ quan hành chính; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính thống nhất dự toán và đề xuất bố trí, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước hàng năm để thực hiện việc xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động nghiên cứu, học tập mô hình cải cách hành chính điển hình ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh để áp dụng thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là mô hình một cửa hiện đại, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

TL

VP UBND tỉnh