Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về hoạt động kiểm soát TTHC

Ngày 9/7/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4105/UBND-KSTT về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

thu tục hc

Ảnh minh họa

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách TTHC và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về hoạt động kiểm soát TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: đối với việc thực hiện báo cáo định kỳ Quý II năm 2018 về tình hình và kết quả hoạt động kiểm soát TTHC, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động kiểm soát TTHC đúng theo nội dung yêu cầu tại Công văn số 901/UBND-KSTT ngày 28/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, gửi kết quả báo cáo Quý II năm 2018 bằng văn bản về Văn phòng UBND tỉnh và gửi qua email, địa chỉ: KSTTHCbinhdinh@gmail.com, thời hạn chậm nhất ngày 20/6/2018 để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ theo quy định; đối với tổ chức kiện toàn Hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC 3 cấp trong tỉnh, việc này, ngày 04/5/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2342/UBND-KSTT về tổ chức kiện toàn Hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 3 cấp trong tỉnh; theo tinh thần đó, đến nay đã có kết quả báo cáo của 138 đơn vị, tuy nhiên 57 đơn vị còn lại chưa thực hiện việc Quyết định kiện toàn Tổ cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính ở đơn vị mình, tức đồng nghĩa với việc các đơn vị này chưa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2342/UBND-KSTT.

Để khắc phục tình trạng trên, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm Công văn số 2342/UBND-KSTT cần phải rút kinh nghiệm; đồng thời, khẩn trương kiện toàn Tổ cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC của đơn vị mình, gửi kết quả bằng Quyết định và Danh sách kiện toàn Tổ cán bộ đầu mối về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/6/2018 để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh sách Hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC 3 cấp trong tỉnh theo quy định. Đối với các đơn vị đã có Quyết định, Danh sách kiện toàn Tổ cán bộ đầu mối nhưng nội dung chưa đảm bảo theo yêu cầu tại Công văn số 2342/UBND- KSTT thì cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đối với việc trình hồ sơ công bố Danh mục thủ tục hành chính/ thủ tục hành chính, qua theo dõi, được biết nhiều Bộ, ngành đã có Quyết định công bố thủ tục hành chính theo phạm vi chức năng quản lý lĩnh vực ngành; tuy nhiên, đến nay nhiều cơ quan, đơn vị ở địa phương chưa chủ động hoặc chưa kịp thời gửi hồ sơ để Văn phòng UBND tỉnh góp ý, kiểm soát chất lượng hồ sơ dự thảo, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố đúng thời gian quy định; từ đó, làm ảnh hưởng đến việc công khai, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, người dân, doanh nghiệp và vì chậm nên rất khó để xác định ngày hiệu lực Quyết định công bố của địa phương đúng vào ngày Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành có nội dung quy định về TTHC có hiệu lực thi hành. Do đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành khẩn trương thực hiện rà soát Danh mục TTHC/TTHC đã được Bộ, ngành công bố và chủ động trình hồ sơ dự thảo theo đúng thời gian quy định.

Đối với việc thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, những cơ quan đơn vị nào từ đầu năm đã đăng ký xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, để đề xuất xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC thì cần phải triển khai thực hiện đúng theo yêu cầu, nội dung và thời gian, tránh tình trạng đã đăng ký nhưng sau đó thay đổi với một lý do là các TTHC đó vẫn còn phù hợp, vấn đề này thường lặp đi lặp lại nhiều năm. Đối với những cơ quan, đơn vị còn lại, trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC, nhận thấy cần đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC liên quan của ngành thì đăng ký bổ sung Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, vì nhiệm vụ này mang tính chất thường xuyên và luôn được khích lệ.

Đối với việc niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, tiếp tục thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị mình theo quy định (đính kèm theo mẫu tại Phụ lục); cùng với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ, cần phải tập trung khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc https://doanhnghiep.chinhphu.vn) và Công văn số 6276/UBND-TTTH ngày 17/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cử đầu mối tiếp nhận tài khoản khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

TL

VP UBND tỉnh