Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 9/7/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4065/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

chat thai

Ảnh minh họa

Theo đó, để triển khai thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại địa phương. Triển khai thí điểm mô hình xử lý chất thải rắn nông thôn phù hợp với đặc thù của địa phương; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong quản lý chất thải theo thẩm quyền; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hàng năm tổ chức tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân về quản lý tổng hợp chất thải rắn và bảo vệ môi trường.

Yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu rà soát, điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, nội dung quy hoạch chất thải rắn trong quy hoạch đô thị có tính đến biến đổi khí hậu, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chiến lược, phù hợp với điều kiện địa phương; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu xây dựng, ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tìm kiếm, huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí một phần kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm của địa phương hỗ trợ cho việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cải tạo các bãi chôn lấp đã đóng cửa, xử lý các bãi chôn lấp chất thải tự phát.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước cung cấp dịch vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với tình hình địa phương.

TL

VP UBND tỉnh