Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quản lý, chấp hành nghiêm quy định không sử dụng bia, rượu trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ.

Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3832/ UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý, chấp hành nghiêm quy định không sử dụng bia, rượu trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ.

lai xe

Ảnh minh họa

Theo đó, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác vượt ngưỡng theo quy định. Các lực lượng chức năng khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang có hành vi vi phạm về nồng độ cồn tham gia giao thông, thông báo cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý biết để có biện pháp xử lý.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ biết và nghiêm túc thực hiệnviệc cấm sử dụng bia, rượu trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, có hình thức xử lý những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạmquy định cấm sử dụng bia, rượu trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả với cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan báo chí, các lực lượng chức năng và nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong việc vận động, tuyên truyền, xử lý ngăn chặn góp phần giảm thiểu việc sử dụng bia, rượu trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ; Có biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, theo thông báo của cơ quan chức năng và phản hồi cho cơ quan ra thông báo biết về hình thức xử lý.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyềnsâu rộng các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Gửi thông báo vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trangđến Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý biết để có biện pháp xử lý. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu,đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung tiêu chí bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm liên quan đến quy định này.

Bên cạnh đó, giaoBáo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên đưa tin tuyên truyền về chính sách pháp luật và tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đối với bản thân và cộng đồng.

TL

VP UBND tỉnh