Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

thu tục hc

Ảnh minh họa

Mục tiêu xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính ban hành theo Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh. Trong Quý I năm 2019, UBND tỉnh công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức tự đánh giá, chấm điểm đối với kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo trung thực, khách quan, đúng quy định. Phối hợp, tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số cải cách hành chính bảo đảm đúng đối tượng, khách quan và phù hợp với thực tế. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với công tác cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của tỉnh nói riêng.

Các cơ quan, đơn vị tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ chỉ số theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, đảm bảo chính xác, đầy đủ tài liệu kiểm chứng về kết quả đạt được. Các cơ quan, đơn vị gửi kết quả tự đánh giá Chỉ số cải cách hành chính trước ngày 15/12/2018.

Điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính.Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2019, tổ chức phát phiếu điều tra, khảo sát đến các đối tượng điều tra và tổng hợp kết quả; Tháng 02 năm 2019, tổng hợp kết quả khảo sát, báo cáo Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính tỉnh để tổng hợp điểm đánh giá và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

Tổ chức thẩm định, phúc tra, đánh giá và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị. Thời gian thực hiện tháng 02 năm 2019; Công bố Chỉ số cải cách hành chính. Thời gian thực hiện tháng 3 năm 2019.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo theo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra;Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức điều tra xã hội học; tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018; Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ chủ trì ctrong việc theo dõi, đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện trên các lĩnh vực của công tác cải cách hành chính đã được phân công phụ trách để làm cơ sở chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần tương ứng của Bộ chỉ số; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tự đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính, xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Có trách nhiệm cung cấp tài liệu kiểm chứng và giải trình theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc điều tra xã hội học để xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

TL

VP UBND tỉnh