Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 23/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định.

DN nho va vua

Ảnh minh họa

Mục đích triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV hoạt động, phát triển; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Yêu cầu công tác hỗ trợ DNNVV cần bám sát các nội dung, quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, trình tự, thủ tục công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền quy định; các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV đảm bảo thiết thực, hiệu quả; lồng ghép chương trình hỗ trợ DNNVV vào các kế hoạch, chương trình công tác của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết kiệm thời gian và bảo đảm tính thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; DNNVV trên địa bàn tỉnh cần nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong tiếp cận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

Đối tượng là Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy định tại của Luật Hỗ trợ DNNVV và quy định khác của pháp luật có liên quan; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hỗ trợ DNNVV.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Căn cứ theo Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hằng năm của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho DNNVV trên địa bàn phát triển, hoạt động có hiệu quả, đúng quy định. Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổng hợp, đề xuấtbố trí kinh phí trong dự toán hằng năm và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí để thực hiện kế hoạch này và các Kế hoạch, Đề án hỗ trợ DNNVV được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghềtrên địa bàn tỉnhtích cực triển khai tuyên truyền Luật Hỗ trợ DNNVV, các văn bản hướng dẫn thi hành đến các DNNVV, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng DNNVV; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành để triển khai các hoạt động hỗ trợ hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.Các DNNVV cung cấp thông tin, hồ sơ đầy đủ, kịp thời chính xác theo quy định, chịu trách nhiệm về những thông tin, tài liệu đã cung cấp. Sử dụng các nguồn lực hỗ trợ của tỉnh một cách phù hợp, hiệu quả. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hằng năm các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh