Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020

Ngày 23/10/2018,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

bien dao

Ảnh minh họa

Mục đích thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Phát huy sự hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, kết hợp với các chương trình, đề án, kế hoạch tuyên truyền có liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Xác định tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng đơn vị và địa phương, trong từng bối cảnh cụ thể. Đảm bảo bám sát các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 23/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 đã đề ra. Phương pháp, hình thức tuyên truyền, phải phù hợp, dễ hiểu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Với mục tiêu tất cả người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam; đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho người dân các địa phương ven biển trong việc khai thác, sử dụng và giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, đảo; 90% giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lý trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản địa phương; cán bộ làm công tác Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam; 100% học sinh, sinh viên trotg các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Nội dung: tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; tuyên truyền các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; tuyên truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế từ biển, phát triển du lịch biển, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh trên biển, mở rộng hợp tác quốc tế các vấn đề về biển, các chính sách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên biển, chính sách hỗ trợ ngư dân, bảo vệ sinh kế cho người dân vùng biển...; thông tin, tuyên truyền cho ngư dân về các quy định pháp luật trong hoat động thủy sản như: nuôi trồng, thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá...; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, dự báo ngư trường, mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt; chính sách khuyến khích ngư dân định cư lâu dài; gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng chương trình Kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; biên soạn, xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; mở các lớp tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo; tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày, chiếu phim, thông tin lưu động, các hoạt động văn hóa - văn nghệ...

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện; báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

TL

VP UBND tỉnh