Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3332/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật trên địa bàn tỉnh.

tuyên truyền luat thuy sản

Ảnh minh họa

Mục đích nâng cao nhận thức, nghĩa vụ, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về thuỷ sản, lâm nghiệp, thủy lợi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện hoạt động thuỷ sản, lâm nghiệp, thủy lợi;Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai, thi hành Luật Thuỷ sản, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy lợi  bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả; Giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của Luật trong quá trình tham gia hoạt động thuỷ sản, lâm nghiệp, thủy lợi.

Yêu cầu tập trung phổ biến, tuyên truyền những kiến thức cơ bản của Luật và các văn bản có liên quan, trong đó chú trọng quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các điểm mới của Luật gắn với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện; Các hoạt động phối hợp triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với các sở, ngành, địa phương có liên quan phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, theo lộ trình cụ thể để đảm bảo Luật và các văn bản hướng đẫn thi hành Luật được triển khai thi hành trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả; Phương pháp, hình thức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền phải phù hợp, dễ hiểu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực; gắn việc tuyên truyền, phổ biến với triển khai các hoạt động thuỷ sản, lâm nghiệp và thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền cấp tỉnh và phối hợp các Sở, ngành có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật cấp tỉnh;cung cấp các tài liệu có liên quan cho các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản liên quan; theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch chi tiết triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật và các văn bản liên quan đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; báo cáo các cơ quan tỉnh trước ngày 20/10/2018./.

TL

VP UBND tỉnh