Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3222/QĐ-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

tieng viet

Ảnh minh họa

Mục đích tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số , nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt, bảo đảm cho các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non và Chương trình giáo dục tiểu học, tạo tiền đề để học tập, lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định, đóng góp vào sự tiến bộ, phát triển của đất nước.

Yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học có trẻ em người dân tộc thiểu số, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻ em người dân tộc thiểu số, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác tăng cường tiếng Việt; bổ sung đồ dùng, đồ chơi, các phương tiện phục vụ công tác tăng cường tiếng Việt; bổ sung các nguồn lực đầu tư cho các địa phương để nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt; Kế hoạch thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và của tỉnh, huy động được các nguồn lực cùng tham gia; Xác định rõ trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; đảm bảo đầy đủ nguồn lực để thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và khả thi.

Mục tiêu đến năm 2020, cấp học mầm non có ít nhất 25% trẻ em người DTTS trong độ tuổi nhà trẻ, 98% trẻ em người DTTS trong độ tuổi mẫu giáo; trong đó 100% trẻ em DTTS trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp với độ tuổi; Đến năm 2025, có ít nhất 40% trẻ em người DTTS trong độ tuổi nhà trẻ, 99% trẻ em người DTTS trong độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ em DTTS trong các cơ sở GDMN được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp với độ tuổi; Hằng năm, 100% học sinh tiểu học người DTTS được tăng cường tiếng Việt; 100% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và tiểu học dạy vùng DTTS được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động tăng cường tiếng Việt; được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng tiếng DTTS tại địa phương để giao tiếp, giáo dục học sinh; cha mẹ trẻ người DTTS được hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp tăng cường Tiếng Việt tại gia đình và cộng đồng; 100% các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học có học sinh người DTTS cần tăng cường tiếng Việt được bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm, tài liệu, học liệu, đồ dùng phục vụ dạy học.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

TL

VP UBND tỉnh