Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dung trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020

Ngày14/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3131/QĐ-UBND về việc phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dungtrên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020.

tieu dung

Ảnh minh họa

Mục đích là khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của toàn xã hội; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới sáng tạo cho nền kinh tế; nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến khích sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, nhằm xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh để đạt được những kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải được thực hiện thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức khác nhau; công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ đảm bảo kịp thời, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng; các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải rõ ràng, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; hình thức thực hiện phải phong phú, đa dạng;việc triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải diễn ra đều đặn, đồng bộ đến các cấp, các ngành; khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội; bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Các công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện xuyên suốt. Các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” được tổ chức vào tháng 3 hàng năm.

Giao Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch. Thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch.Tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định. Tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Giao Sở Tài chính trên cơ sở dự toán kinh phí của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị thực hiện gửi Sở Tài chính trong năm kế hoạch ngân sách, Sở Tài chính thẩm định, cân đối nguồn kinh phí; tham mưu đề xuất UBND tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung của kế hoạch; các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động đề xuất kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định hoặc vận động các doanh nghiệp theo phương thức xã hội hóa, phù hợp với các quy định của pháp luật để thực hiện các nội dung theo kế hoạch; Hội bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng phối hợp cùng Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động nằm trong chương trình công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Đề xuất kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, phản ánh của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Công Thương thành lập các tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; báo cáo kết quả hoạt động công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với UBND tỉnh và Bộ Công Thương khi có yêu cầu.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại địa phương. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh chủ động triển khai Chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng theo Kế hoạch này trên tinh thần tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh