Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2018-2021

Ngày 04/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

bao luc hoc duong

Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch là tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa. Người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực. Giao các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện, chỉ đạo đến từng cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao.

Với mục tiêu bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu bạo lực học đường. Cụ thể: 100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, nhà giáo và người học; 100% các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; rèn luyện kỹ năng sống cho người học; 100 % các cơ sở giáo dục công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có người học bị bạo lực học đường; 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; 100% cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và cơ sở giáo dục có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội của tỉnh xây dựng quy chế phối hợp về phòng, chống bạo lực học đường. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị định hướng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mang tính lành mạnh cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trong tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền cổ động việc thực hiện các quy định về phòng, chống bạo lực học đường. Sở Tài chính hàng năm, căn cứ Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, thẩm định, bố trí kinh phí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị để thực hiện kế hoạch theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công an các cấp phối hợp với cơ sở giáo dục bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng, ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường. Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn tiếng nói trẻ em và vị thành niên, tập huấn kỹ năng nhận diện ứng xử và phòng tránh các hành vi xâm hại trẻ em: bạo lực học đường, xâm hại tình dục…; nghiên cứu triển khai thực hiện các mô hình hiệu quả trong phòng, chống bạo lực học đường cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về phòng, chống bạo lực trong học đường; thông qua Hội đồng trẻ em phản ánh những mong muốn, nguyện vọng của thiếu nhi đến Hội đồng nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành về các vấn đề liên quan đến bạo lực học đường. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên Mặt trận giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước trong việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

TL

VP UBND tỉnh