Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Định

Ngày 05/9/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Định.

dieu tra ds

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra theo quy định của Ban chỉ đạo Trung ương; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai công tác chuẩn bị, ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh và cấp huyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, nhất là khâu phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động và ứng dụng phương pháp hộ gia đình tự khai thông tin trên websitecủa cơ quan thống kê các cấp.Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu tại địa bàn điều tra, nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra theo đúng Phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra nhằm giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để kê khai đúng, đầy đủ các nội dung theo quy định.Các đơn vị bưu chính, viễn thông đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong quá trình triển khai Tổng điều tra, trong đó đặc biệt chú ý các xã vùng sâu, vùng xa, những nơi có nhiều khó khăn về điều kiện thông tin liên lạc.Sở Y tế chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Cục Thống kê tỉnh cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu trong Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng yêu cầu lập bảng kê địa bàn trong Tổng điều tra. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong công tác điều tra nhân khẩu thuộc phạm vi của ngành. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc Tổng điều tra theo quy định.

Các sở,ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến nội dung Tổng điều tra cho Cục Thống kê tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành Tổng điều tra theo chỉ đạo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại địa phương theo đúng Phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh. Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xác định, bàn giaoranh giới địa giới hành chính để phục vụ công tác vẽ sơ đồ, phân chia địa bàn điều tra theo hướng dẫn của Trung ương. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyển chọn điều tra viên và các đối tượng liên quan đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định.Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra tạicấp huyện, xã; tăng cường chỉ đạo tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của cuộc Tổng điều tra đến các tầng lớp nhân dân địa phương; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện Tổng điều tratheo kế hoạch.Tổng hợp nhanh, tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phiếu điều tra về Ban chỉ đạo cấp trên theo đúng thời gian quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu điều tra thu thập tại địa phương mình.

Giao Cục Thống kê tỉnh theo dõi hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh