Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước

Ngày 24/8/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

ho chua nc

Ảnh minh họa

Để bảo đảm an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh và thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước;Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi và các chủ hồ chứatăng cường nhân lực quản lý có đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành các hồ chứa và phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình, xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu; thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn công trình, vận hành thử thiết bị cơ khí cửa van xả lũ, cống lấy nước; sửa chữa các hạng mục công trình xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố xong trước mùa mưa, lũ; lập phương án phòng, chống lụt, bão cho các công trình theo quy định; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm chủ động ứng phó trong mọi tình huống; trường hợp vượt quá khả năng thì báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý; rà soát, bổ sung phương án bảo vệ công trình, bố trí người trực nghiêm túc, không để xảy ra hành vi xâm phạm trái phép công trình, đặc biệt tại các vị trí điều khiển vận hành cửa van tràn xả lũ, cống lấy nước; theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng, thủy văn để thực hiện phương án điều tiết nước phù hợp, bảo đảm an toàn công trình, đồng thời tích đủ nước hợp lý để phục vụ sản xuất; huy động mọi nguồn lực của địa phương để đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo an toàn trước mùa mưa, lũ hàng năm. Chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các quy định khác của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn; đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, trong thời gian mưa, lũ phải quan trắc, tính toán lưu lượng nước đến hồ để chủ động vận hành bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác đảm bảo an toàn đập năm 2017 và rà soát, bổ sung phương án chủ động phòng chống lũ lụt.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định.Xây dựng và tổ chức diễn tập Phương án Phòng, chống lũcho vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập đối với các hồ chứa lớn, có đông dân cư ở hạ lưu.Kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình đang thi công xây dựng đảm bảo vượt lũ, chống lũ an toàn. Chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn các công trình đang thi công. Cập nhật và báo cáo thông tin vận hành các hồ chứa theo quy định cho Tổng cục Thủy lợi.Tham mưu UBND tỉnh việc tích nước và đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 31/8/2018.

Sở Công Thương đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn hồ chứa thủy điện; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định.Xây dựng và tổ chức diễn tập Phương án Phòng, chống lũcho vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập, có đông dân cư ở hạ lưu.Kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình đang thi công xây dựng đảm bảo vượt lũ, chống lũ an toàn. Chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn các công trình đang thi công. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương trước ngày 31/8/2018.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện.Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; chủ động báo cáo kịp thời UBND tỉnh về các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh