Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017)

Ngày 22/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về việc tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

HN TK 20

Ảnh minh họa

Mục đích là đánh giá kết quả 20 năm triển khai thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017); những vướng mắc, bất cập, tồn tại và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (sau đây viết gọn là Pháp lệnh) và văn bản hướng dẫn thi hành; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG), giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới (KVBG) biển trong tình hình mới; Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh; Qua tổng kết, kiến nghị, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội xây dựng Dự án Luật biên phòng Việt Nam thay thế Pháp lệnh.

Yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương nơi có biên giới quốc gia, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân đội; trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tổng kết Pháp lệnh; quá trình chuẩn bị và tiến hành tổng kết Pháp lệnh phải toàn diện, chặt chẽ, cụ thể, hiệu quả thiết thực, có chiều sâu; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, cơ quan ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tuyến biển với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết Pháp lệnh; nội dung tổng kết phản ánh đúng tình hình thực tế, khách quan, có số liệu chứng minh cụ thể; đề xuất các giải pháp xây dựng lực lượng BĐBP và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG trong tình hình mới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tuyến biển tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Pháp lệnh và báo cáo Bộ Quốc phòng theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh