Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

Ngày 14/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2723/QĐ-UBND về kế hoạch tổ thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018.

dan toc

Ảnh minh họa

Mục đích là nhằm phát huy vai trò người có uy tín, động viên bản thân và gia đình người có uy tín nắm vững, gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, phản ảnh kịp thời về các cơ quan chức năng có liên quan; tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; tích cực hưởng ứng, ủng hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương; Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các hội đoàn thể về vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan chức năng từ tỉnh đến huyện trong công tác vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Giải quyết tốt chính sách đối với người có uy tín nhằm động viên, tạo điều kiện cho người uy tín ổn định đời sống; chế độ, chính sách thực hiện trực tiếp đối với người có uy tín đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng thụ hưởng và đúng định mức quy định.

Đối tượng là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo nguyên tắc đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng và đúng chế độ; trường hợp cùng thời điểm mà người có uy tín được hưởng các chính sách, chế độ hỗ trợ giống nhau nhưng với các mức khác nhau thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2018.

TL

VP UBND tỉnh