Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 03/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

luat pho bien

Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch là nhằm trang bị, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về những nội dung cơ bản của các văn bản luật vừa được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 như:Luật Quốc phòng; Luật Cạnh tranh; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Qua đó, tạo điều kiện để các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật ở các lĩnh vực này có hành vi xử sự phù hợp; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Yêu cầu phổ biến các văn bản luật mới phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng các hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; gắn việc thi hành các văn bản luật này với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đăng tải toàn văn nội dung các văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV trên Cổng thông tin điện tử, website của cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản Luật cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn bản luật. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các luật trên các chuyên trang, chuyên mục của báo, đài. GiaoSở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát, chỉnh lý nội dung tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường theo hướng dẫn của các Bộ, ngành có thẩm quyền ở Trung ương nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật mới.

Bên cạnh đó, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành và trong phạm vi quản lý; có chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này và nhu cầu, điều kiện thực tiễn của địa phương, ban hành Kế hoạch phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bản luật mới với hình thức, nội dung phù hợp. Giao Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

TL
VP UBND tỉnh