Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 39/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

sinh vien khoinghiep

Ảnh minh họa

Mục tiêu chung là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Cụ thể đến năm 2020:100% các trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; có ít nhất 90% học sinh, sinh viên của các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% các trường đại học, 50% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm. hoặc từ nguồn hợp pháp được duyệt khác theo phân cấp quản lý.

Đến năm 2025: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp; 100% các trường đại học, 70% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Đối tượng là học sinh, sinh viên đang học tại trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; Cán bộ, giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ sinh viên trong các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp và giáo viên hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Áp dụng tại các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các sở, ngành, địa phương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bình Định, Tỉnh Đoàn Bình Định và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Giao các sở, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai các chương trình, hoạt động theo kế hoạch hàng năm. Bên cạnh đó, các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cần triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên; xây dựng kế hoạch của nhà trường để triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; phân công cụ thể thành viên của đơn vị, đôn đốc, tự kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất, báo cáo những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

TL

VP UBND tỉnh