Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020

Ngày 12/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020.

hoi nhap

Ảnh minh họa

Mục đích là thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; xây dựng Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 – 2020 với mục tiêu tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thời gian đến.

Để đạt được các mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong giai đoạn 2018 - 2020, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả các nội dung chủ yếu sau: Thông tin, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết; nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn; nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong quá trình hội nhập; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu, tham gia vào thị trường lao động trong nước; thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai các giải pháp thu hút khách quốc tế đến Bình Định.

Giao Thủ trưởng các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đơn vị có liên quan cụ thể hóa nội dung nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 – 2020 thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, triển khai thực hiện.

TL

VP UBND tỉnh