Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1950/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định.

con nuoi

Ảnh minh họa

Mục đích đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức phổ biến nội dung Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Yêu cầu xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện trong việc giải quyết nuôi con nuôi là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang sống trong cộng đồng và các cơ sở trợ giúp xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn, nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được sống trong môi trường gia đình bền vững để phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần; xem công tác giải quyết việc nuôi con nuôi là mục tiêu hàng đầu góp phần giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thương yêu chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường gia đình. Góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong việc cho và nhận con nuôi; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo bí mật thông tin của cá nhân và tôn trọng ý chí tự nguyện, nguyện vọng của người được cho làm con nuôi.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

TL

VP UBND tỉnh