Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng năm 2018 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

Ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng năm 2018 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

1 can bo co so

Ảnh minh họa

Mục tiêu là giúp cán bộ cấp xã, thôn và cộng đồng ở các xã và thôn đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 nắm bắt những kiến thức cơ bản để tổ chức thực hiện các Tiểu dự án Chương trình 135 như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; Nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở; kỹ năng thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, tổ chức thực hiện; phương pháp tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả tiến độ thực hiện gồm khối lượng, giải ngân, đánh giá tác động của Chương trình. Nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác tổ chức đấu thầu; phương pháp quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn vốn; phương pháp lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Đối với các lớp mở tại thành phố Quy Nhơn tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở cấp xã, thôn, gồm: Đảng ủy, HĐND và UBND xã, Mặt trận, Dân vận, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân; các ngành chuyên môn cấp xã, Ban Giám sát xã và Ban Quản lý thôn thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020; Đối với các lớp mở tại 7 huyện: Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng xã (đối với các xã ĐBKK chưa tập huấn năm 2017), gồm: Ban giám sát, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ nhóm; cán bộ các chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn; người có uy tín và người dân (ưu tiên ngườiDTTS và phụ nữ) trong các hoạt động nâng cao năng lực.

Giao Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện liên quan và cơ sở đào tạo triển khai tổ chức các lớp tập huấn theo Kế hoạch đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

TL

VP UBND tỉnh