Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015

Ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

1 ISO

Ảnh minh họa

Mục tiêu là thống nhất thời gian và hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Yêu cầu tất cả các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 phải thực hiện việc chuyển đổi sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015; căn cứ vào Kế hoạch này, các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 lập kế hoạch chuyển đổi sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015; khuyến khích các cơ quan thực hiện việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 trước thời gian Kế hoạch này quy định.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, hướng dẫn, triển khai việc thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, kiểm tra và phối hợp các cơ quan liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị tham mưu, đào tạo, tập huấn và hướng dẫn chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Kiểm tra việc chuyển đổi và tổng hợp, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, phân bổ và thanh quyết toán kinh phí đối với việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các cơ quan xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng xây dựng kế hoạch chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 theo đúng thời gian kế hoạch quy định; đảm bảo toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan phải được vận hành trong Hệ thống quản lý chất lượng, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện và công bố phù hợp theo đúng thời gian chuyển đổi quy định; dự toán kinh phí thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; báo cáo kết quả chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 sang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 về Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh