Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015

Ngày 21/05/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích của Kế hoạch triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các quy định về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; Tiếp tục phổ biến sâu rộng Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản có liên quan đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác xử lý vi phạm hành chính và tham mưu giúp UBND các cấp quản lý xử lý vi phạm hành chính; Kiểm tra, theo dõi tình hình xử lý vi phạm hành chính kịp thời nhằm phát hiện những vướng mắc, bất cập trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, qua đó kiến nghị các biện pháp xử lý để khắc phục hạn chế của hoạt động thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Yêu cầu công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải đảm bảo đúng nguyên tắc, trách nhiệm, đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai Kế hoạch.

Nội dung của Kế hoạch: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch này cho UBND tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh