Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai thực hiện đề án Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025

công chức

Ảnh minh họa

Ngày 18/03/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 892/UBND-NC về việc triển khai thực hiện đề án Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức phổ biến, quán triệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 đến cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong việc tạo điều kiện và cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm hiệu quả gắn với yêu cầu công việc. Có cơ chế khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học và tự học để đáp ứng yêu cầu trình độ theo quy định, không ngừng nâng cao trình độ và theo năng lực làm việc một cách tích cực; xác định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được đào tạo, bồi dưỡng.

Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng; những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2011-2015 và thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương tính đến thời điểm ngày 31/12/2015 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo từng giai đoạn 5 năm phù hợp với điều kiện, yêu cầu và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch công tác hàng năm để bảo đảm triển khai thực hiện khả thi, đạt hiệu quả, định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết theo quy định. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 của cơ quan, đơn vị, địa phương phải bám sát mục tiêu, yêu cầu và nội dung Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 163/QĐ-TTg; phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, hạng viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Ban tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025; tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 bảo đảm chất lượng, hiệu quả và yêu cầu tiến độ quy định.

TL

VP UBND tỉnh