Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Sổ tay chất lượng

GIỚI THIỆU VỀ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

I. Giới thiệu về Sổ tay chất lượng

-         STCL là một loại tài liệu thuộc HTQLCL của Văn phòng, được xây dựng nhằm:

(a) xác định phạm vi áp dụng của HTQLCL;

(b) mô tả các quá trình hoạt động trong hệ thống;

(c) viện dẫn đến các quy trình hoặc tài liệu áp dụng trong hệ thống, để đảm bảo HTQLCL của Văn phòng phù hợp với chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

-         Bên cạnh đó, STCL cũng là loại tài liệu xác định trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt trong Văn phòng và đảm bảo mọi người hiểu rõ trách nhiệm được giao.

-         STCL được phân phối đến: Lãnh đạo Văn phòng, Đại diện lãnh đạo chất lượng, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm (sau đây gọi là phòng) thuộc hệ thống chất lượng. Ngoài ra STCL còn được cung cấp cho khách hàng, cơ quan, đơn vị bên ngoài khi được Lãnh đạo Văn phòng hoặc ĐDLĐ đồng ý.

II. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

-         HTQLCL của Văn phòng được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo các lĩnh vực chi tiết nêu ở mục 2.2.2.

-         Các yêu cầu của tiêu chuẩn không áp dụng trong HTQLCL của Văn phòng như sau:

  1. Thiết kế và phát triển (Điều 7.3, TCVN ISO 9001:2008): vì trong quá trình thực hiện các chức năng của Văn phòng (xem mục 2.2.2), Văn phòng hoàn toàn phải tuân thủ theo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hiện hành do các cấp ban hành.
  2. Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường (Điều 7.6, TCVN ISO 9001:2008): trong quá trình tham mưu UBND tỉnh quyết định giải quyết các thủ tục hành chính và các chức năng hỗ trợ (xem mục 2.2.2), Văn phòng không sử dụng thiết bị theo dõi và đo lường nào.

2. Lĩnh vực áp dụng

-         Văn phòng thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 để quản lý các quá trình hành chính cụ thể sau:

  1. Lập, trình duyệt, theo dõi thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh;
  2. Tiếp nhận, xử lý và tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định hành chính;
  3. Quản lý, phát hành và xuất bản Công báo cấp tỉnh;
  4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân theo thẩm quyền;
  5. Quản lý, khai thác, vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu, Trang tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh, mạng LAN và công tác tin học hóa tại Văn phòng.
  6. Tham mưu công tác Kiểm soát Thủ tục Hành chính cho UBND tỉnh

File đính kèm:

pdf Phu luc 01 - STCL - Sơ đồ quá trình

pdf Phu luc 02 - STCL - Bảng đối chiếu

pdfPhu luc 03 - STCL - Xác định trách nhiệm chính

pdfPhu luc 04 - STCL - Mẫu biên nhận hồ sơ

pdfPhu luc 05 - STCL - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

pdfPhu luc 06 - STCL - Sổ theo dõi xử lý công việc

pdfPhu luc 07 - STCL - Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính

pdf Sổ tay chất lượng ISO