Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Các Văn bản liên quan

- Quyết định số 84/QĐ-VPUBND ngày 26 tháng 8 năm 2012 Về việc công bố Chính sách chất lượng của Văn phòng UBND tỉnh

- Quyết định số 78/QĐ-VPUBND tỉnh ngày 14 tháng 8 năm 2012 Về việc thành lập Tổ thư ký chất lượng Dự án: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

FIle đính kèm:

pdf  Quyết định số 78QĐ - VPUBND tỉnh. 

pdf  Quyết định số 84QĐ - VPUBND tỉnh.