Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Văn bản của Văn phòng

+ Năm 2017.

- Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh

- Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng thư điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh

- Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

- Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

- Thực hiện hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc

- Đề nghị thẩm định dự thảo Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

- Triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Cử cán bộ tham gia ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo

- Phòng chống cháy nổ và đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán

- Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016

- Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2016

- Chỉ định thầu sửa chữa hệ thống Camera của Văn phòng UBND tỉnh

- Phê duyệt dự toán sửa chữa hệ thống Camera của Văn phòng UBND tỉnh

- Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2016

- Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017

- Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 cho Trung tâm Tin học

- Tình hình ứng dụng CNTT năm 2016 và Nhiệm vụ năm 2017

- Giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 cho Trung tâm Công báo

- Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

- Lấy ý kiến dự thảo Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

- Tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với tài liêu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

- Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2016

- Báo cáo kết quả xử lý kỷ luật công chức, viên chức năm 2016

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

- Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ

- Tham gia ý kiến sửa đổi chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D

- Đăng ký danh sách cử công chức, viên chức đi học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2017

+ Năm 2016.

- Ngày 14/09/2016, Quyết định thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bình Định.