Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thái Bình
Chánh Văn Phòng

 

Trần Trọng Triêm
Phó Chánh Văn phòng

Lê Nhuận
Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Đức Thi
Phó Chánh Văn phòng

Phạm Văn Thủy
Phó Chánh Văn phòng

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh:

1. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng (CVP): Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp và chương trình công tác của UBND tỉnh và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; theo dõi các ngành và lĩnh vực do Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách và các ngành thuộc khối tài chính - ngân hàng, hải quan, thống kê, du lịch, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội; công tác tổng hợp quý, 06 tháng, năm. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Văn phòng Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan, hội, đoàn thể có liên quan đến lĩnh vực Chủ tịch phụ trách. Giúp Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực khi Chủ tịch đi vắng. Chủ tài khoản Văn phòng UBND tỉnh. Phụ trách các Phòng: Hành chính - Tổ chức, Khoa giáo - Văn xã và Nội chính.

2. Ông Lê Nhuận, Phó Chánh Văn phòng (PVPCN): Giúp Chánh Văn phòng theo dõi các ngành,  lĩnh vực: Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu, cụm công nghiệp, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quản lý đô thị, Công nghiệp, Thương mại, Điện lực, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; thông tin và  truyền thông; Dự án môi trường bền vững thành phố Quy Nhơn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư trong khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp; công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng ISO. Giữ mối liên hệ với Liên đoàn Lao động tỉnh và các hội liên quan; tham gia các Ban chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo giao ban tuần, tháng của UBND tỉnh; xây dựng và điều hành chương trình công tác tuần của UBND tỉnh. Phụ trách Phòng Tổng hợp, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Tin học và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

3. Ông Nguyễn Đức Thi, Phó Chánh Văn phòng (PVPNN): Giúp Chánh Văn phòng theo dõi các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; phát triển quỹ đất, dân tộc và miền núi, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư (trừ khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp); phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp đới ven bờ, chương trình biển Đông, hải đảo; giữ mối liên hệ với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các hội liên quan, tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Phụ trách Phòng Kinh tế, Trung tâm Công báo và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

4. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng (PVPQT)Giúp Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực Quản trị - Tài vụ và theo dõi các ngành Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tỉnh đoàn. Giữ mối liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và các hội liên quan, tham gia các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Được Chánh Văn phòng ủy quyền chủ tài khoản thứ 2 Văn phòng UBND tỉnh. Phụ trách phòng Quản trị - Tài vụ, Nhà khách Thanh Bình và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

5. Ông Trần Trọng Triêm, Phó Chánh Văn phòng (PVPTD): Kiêm nhiệm Trưởng ban Ban Tiếp công dân 

Nguồn: Theo Thông báo số 183/TB-VPUBND ngày 15/6/2016 của VPUBND tỉnh có hiệu lực từ ngày ký; Thông báo số 286/TB-VPUBND ngày 6/11/2017 của VPUBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.