Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổng hợp Thông tin Chính sách 19-06 đến 23-06-2017

THÔNG TIN CHÍNH SÁCH

1. Chậm bổ sung ảnh: Chủ thuê bao di động sẽ bị cắt dịch vụ

Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 (sửa đổi Điều 15 Nghị định 15/2011/NĐ-CP) hướng dẫn Luật viễn thông và Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo đó, từ ngày 24/4/2017, thông tin thuê bao di động bắt buộc phải có ảnh chụp trực tiếp người đến giao dịch.

Đối với các thuê bao di động đã được cung cấp dịch vụ trước ngày 24/4/2017 mà chưa tuân thủ đúng quy định mới này thì nhà mạng có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu chủ thông tin thuê bao thực hiện lại việc giao kết hợp đồng (bổ sung ảnh, thông tin…) trước ngày 24/4/2018. Cụ thể như sau:

– Đối với thuê bao di động có thông tin thuê bao không đúng quy định, phải thông báo liên tục trong ít nhất 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

– Nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện theo yêu cầu, tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều sau 15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày tiếp theo nếu không thực hiện.

– Tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều đồng thời thông báo thuê bao sẽ được thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 30 ngày tiếp theo nếu không thực hiện.

– Thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện.

Lưu ý: Đối với các thuê bao di động mà nhà mạng có cơ sở để bảo đảm thông tin thuê bao là chính xác và không cần thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, nhà mạng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác của thông tin thuê bao của các thuê bao đó, bổ sung ảnh chụp và có trách nhiệm trích xuất, tự cập nhật lại thông tin thuê bao cho phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định 25/2011 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định 49/2017).

Theo Phạm Hằng (kiemsat.vn)

2. Tăng hạn mức tối đa bảo hiểm tiền gửi

Mức tối đa là 50 triệu đồng để chi trả bảo hiểm tiền gửi như quy định hiện nay không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội ở Việt Nam xét ở các yếu tố như thu nhập GDP bình quân đầu người, tình trạng lạm phát cao, tốc độ tăng trưởng tiền gửi…

Ngày 15/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật bảo hiểm tiền gửi.

Theo quyết định này, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng (hiện tại mức trả bảo hiểm tiền gửi tối đa là 50 triệu đồng)

Đối tượng áp dụng bao gồm:

– Người được bảo hiểm tiền gửi;

– Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi;

– Tổ chức bảo hiểm tiền gửi;

– Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Thủ tướng giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/8/2017.

Theo Anh Nga (kiemsat.vn)

3. Quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định73/2017/NĐ-CPvề thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Nghị định này quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, tài nguyên môi trường biển và hải đảo (thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường); cơ chế phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phải là các thông tin, dữ liệu được thu nhận và lưu trữ theo đúng quy định. Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường gồm thông tin, dữ liệu về: Đất đai;  tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản; môi trường; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ; tài nguyên môi trường biển và hải đảo; biến đổi khí hậu; viễn thám.

Bên cạnh đó, thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường còn bao gồm: Kết quả thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, giải quyết bồi thường thiệt hại về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trường; hồ sơ, kết quả của các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường; thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường khác do quy định của pháp luật

Quyền sở hữu trí tuệ đối với thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường là đối tượng được pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ.

Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả, quyền tài sản đối với thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được thu thập, tạo lập bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền tác giả đối với thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được thu thập, tạo lập từ nguồn kinh phí của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; tổ chức, cá nhân có quyền đăng kí quyền tác giả, đăng kí quyền liên quan đối với thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Việc cung cấp, trao đổi, lưu trữ, sử dụng thông tin, dữ liệu phải tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; không được sử dụng thông tin, dữ liệu nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả đối với dữ liệu hoặc trái quy định pháp luật.

Việc sử dụng thông tin, dữ liệu phải đúng mục đích theo yêu cầu cung cấp, không sử dụng cho mục đích, công việc khác nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu thông tin, dữ liệu.

Không được chuyển quyền sử dụng đối với thông tin, dữ liệu nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu quyền tác giả, sở hữu thông tin, dữ liệu. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu có trách nhiệm làm rõ nguồn gốc thông tin, dữ liệu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Theo Chí Kiên (chinhphu.vn)

4. Quy định mới về tài sản công gồm những loại nào?

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi) đã chính thức được Quốc hội thông qua sáng nay (21/06) với 93,69% số đại biểu Quốc hội tán thành.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi) gồm 10 chương, 134 Điều, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Theo Điều 4 của Luật, tài sản công được phân loại như sau:

1. Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội, trừ tài sản quy định tại khoản 4 Điều này (sau đây gọi là tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị);

2. Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình kết cấu hạ tầng xã hội và vùng đất, vùng nước, vùng biển gắn với các công trình kết cấu hạ tầng, bao gồm: hạ tầng giao thông, hạ tầng cung cấp điện, hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng đô thị, hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin, hạ tầng giáo dục và đào tạo, hạ tầng khoa học và công nghệ, hạ tầng y tế, hạ tầng văn hóa, hạ tầng thể thao, hạ tầng du lịch và hạ tầng khác theo quy định của pháp luật;

3. Tài sản công tại doanh nghiệp;

4. Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước;

5. Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật bao gồm: tài sản bị tịch thu; tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, bị chìm đắm được tìm thấy, tài sản không có người nhận thừa kế và tài sản khác thuộc về Nhà nước theo quy định của Bộ luật Dân sự; tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước; tài sản do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam theo cam kết sau khi kết thúc thời hạn hoạt động; tài sản được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư được chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hợp đồng dự án;

6. Tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và dự trữ ngoại hối nhà nước;

7. Đất đai; tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, kho số viễn thông và kho số khác phục vụ quản lý nhà nước, tài nguyên Internet, phổ tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và các tài nguyên khác do Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 10 của Luật, các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công gồm:  

Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công;

Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức;

Giao tài sản công cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không có nhu cầu sử dụng;

Sử dụng xe ô tô và các tài sản công khác do các tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức;

Sử dụng hoặc không sử dụng tài sản công được giao gây lãng phí; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; sử dụng tài sản công để kinh doanh trái pháp luật;

Xử lý tài sản công trái quy định của pháp luật; Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công;

Chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản công; Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật;

Các hành vi bị cấm khác trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật có liên quan.

Một số ý kiến cho rằng, nếu quy định biển số xe được phép đấu giá thì cần thiết phải bãi bỏ khoản 22 Điều 8 của Luật giao thông đường bộ quy định về cấm mua bán biển số xe. Ý kiến khác cho rằng, nếu cho phép đấu giá biển số xe thì biển số xe sẽ là tài sản của cá nhân, khi đó cá nhân có quyền đem bán biển số này khi không sử dụng hay không? Việc quản lý nhà nước về số xe sẽ thực hiện như thế nào? Có ý kiến đề nghị cần quy định trong Luật này nguyên tắc về quản lý, sử dụng các kho số do Nhà nước quản lý.

Theo giải trình của UBTVQH, kho số của Nhà nước gồm nhiều loại khác nhau và được khai thác bằng các hình thức khác nhau để phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu quản lý của từng loại kho số (số xe, tàu, thuyền, máy bay, căn cước công dân, hộ chiếu, ...) và bảo đảm phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ.

Mặt khác, kho số phục vụ quản lý nhà nước là một loại tài nguyên, việc quản lý, sử dụng phải đảm bảo phù hợp với nguyên tắc chung quy định tại Điều 6 và quy định về quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ tài nguyên tại Mục 2 Chương VII của Dự thảo luật. Vì vậy, UBTVQH xin Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết việc khai thác từng loại kho số phục vụ quản lý nhà nước để đảm bảo các yêu cầu nêu trên. Riêng đối với biển số xe, việc đấu giá (nếu có) không được làm ảnh hưởng tới việc quản lý nhà nước đối với phương tiện giao thông vì mỗi biển số được cấp gắn với một phương tiện giao thông; người trúng đấu giá không được quyền bán lại biển số xe đã cấp. Do vậy, không mâu thuẫn với khoản 22 Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ. 

Theo Nguyễn Tuân (infonet.vn)

5. Thắt chặt quy định hàng xách tay đối với rượu, xì gà

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư52/2017/TT-BTCsửa đổi Thông tư 120/2015/TT-BTC quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh. Nội dung sửa đổi thắt chặt việc xách tay đối với mặt hàng rượu, xì gà.

Cụ thể, theo Thông tư 52 , người xuất nhập cảnh phải khai Tờ khai Hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh nếu có hàng hóa phải nộp thuế: Rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 20 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít; thuốc lá điếu vượt trên 200 điếu hoặc xì gà vượt trên 20 điếu hoặc thuốc lá sợi vượt trên 250 gam; các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10.000.000 đồng Việt Nam”.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư120/2015/TT-BTC, việc khai báo hải quan đối với một số mặt hàng sẽ thắt chặt hơn. Đối với mặt hàng xì gà, người xuất nhập cảnh khi mang theo trên 20 điếu đã phải khai trên tờ khai hải quan thay vì 100 điếu so với quy định hiện hành.

Trường hợp mang thuốc lá sợi vượt 250 gam cũng phải khai báo thay vì 500 gam so với quy định hiện hành.

Đối với rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc dưới 20 độ vượt trên 2 lít phải khai báo hải quan thay vì từ 22 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc dưới 22 độ vượt trên 2 lít như quy định hiện hành.

Thông tư 52 cũng nêu rõ, người xuất cảnh, nhập cảnh phải khai Tờ khai hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh nếu mang theo vàng cụ thể như sau: Người xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên; người xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức khác có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên; người nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên…

Thông tư 52 có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2017.

Theo Lan Phương (baochinhphu.vn)

6. Tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH​ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2017.

Thông tư này được áp dụng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, cơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng tiêu chí, tiêu chuẩn làm công cụ để tự đánh giá các hoạt động nhằm đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về chất lượng đào tạo của cơ sở mình. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp sử dụng tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn hoặc không đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các tổ chức, cá nhân khác có cơ sở để nhận định, đánh giá và tham gia phản biện xã hội đối với chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà họ quan tâm.

Cơ sở đào tạo trình đồ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (cơ sở đào tạo) sử dụng tiêu chí, tiêu chuẩn để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp sử dụng tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá và công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Các tổ chức, cá nhân khác sử dụng tiêu chí, tiêu chuẩn làm cơ sở để đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng của cơ sở đào tạo mà họ quan tâm.

Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

Thông tư đưa ra 8 tiêu chí đánh giá trung tâm giáo dục nghề nghiệp gồm: Tiêu chí 1 - Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý; tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo; tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình; tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; tiêu chí 6 - Quản lý tài chính; tiêu chí 7 - Dịch vụ người học; tiêu chí 8 - Giám sát, đánh giá chất lượng.

Đánh giá trường trung cấp, trường cao đẳng, ngoài 8 tiêu chí trên, Thông tư còn đưa ra thêm 1 tiêu chí là nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

Theo Thông tư, có 7 tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo trình độ sơ cấp gồm: Tiêu chí 1 - Mục tiêu và tài chính; tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo; tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình; tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo; tiêu chí 6 - Dịch vụ cho người học; tiêu chí 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng.

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng cũng có 7 tiêu chí đánh giá gồm: Tiêu chí 1 - Mục tiêu, quản lý và tài chính; tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo; tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình; tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện; tiêu chí 6 - Dịch vụ cho người học; tiêu chí 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng.

Theo Tuệ Văn (baochinhphu.vn)

7. Hướng dẫn mới về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên (GV) phổ thông, thay thế Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Trước đây, điểm a khoản 3 điều 5 Thông tư 28 quy định: "Thời gian nghỉ hè của GV thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)". Nay, Thông tư 15 sửa đổi nội dung trên như sau: "Thời gian nghỉ hè hằng năm của GV là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật Lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)". Như vậy, quy định mới làm rõ thêm rằng khoảng thời gian 2 tháng này đã bao gồm thời gian nghỉ phép hằng năm, nhằm phù hợp với quy định tại Bộ Luật Lao động 2012, đồng thời bảo đảm chính sách đặc thù đối với GV.

Ngoài ra, Thông tư 15 cũng bổ sung quy định về thời gian làm việc là 42 tuần đối với đối tượng là GV trường dự bị ĐH như sau: 28 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch năm học; 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học; 1 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới; 1 tuần dành cho việc tổng kết năm học. Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 1-8-2017.

Theo T.Ngôn (nld.com.vn)

8. Hạn mức trả tiền bảo hiểm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2017.

Quyết định này quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Bảo hiểm tiền gửi.
Đối tượng áp dụng bao gồm: người được bảo hiểm tiền gửi; tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổ chức bảo hiểm tiền gửi; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
Theo quyết định, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng.

Theo moj.gov.vn

9. Trường hợp phải công khai tiền lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2017.

Theo đó, ngoài việc công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng, công ty đại chúng còn phải công khai tiền lương của giám đốc (tổng giám đốc) và người quản lý khác của công ty đại chúng, thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Ngoài ra, công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty.

Trong trường hợp công ty thay đổi mô hình hoạt động, công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi mô hình.

Công ty đại chúng phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin. Nhân viên này có trách nhiệm công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư; công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ.

Theo L.Thanh (plo.vn)

10. Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quyền tác giả

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Theo dự thảo, thời hạn bảo hộ quyền tài sản và quyền nhân thân theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm di cảo là 50 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

Thời hạn bảo hộ quyền tài sản và quyền nhân thân theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Sở hữu trí tuệ là 50 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn 50 năm, nếu tác phẩm chưa công bố thì thời hạn bảo hộ là 50 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình.

Thời hạn bảo hộ đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung thực hiện như sau: Kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 có hiệu lực, tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh còn thời hạn bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì tiếp tục được hưởng thời hạn bảo hộ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009; đối với tác phẩm sân khấu còn thời hạn bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì thời hạn bảo hộ được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết.

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước như sau: Tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo tác phẩm là chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện sở hữu nhà nước đối với tác phẩm đó. Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước phải được phép của chủ sở hữu quyền tác giả và tôn trọng quyền nhân thân theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

ự thảo nêu rõ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật Sở hữu trí tuệ có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao.

Theo Lưu Thủy (baochinhphu.vn)

11. Đề xuất sửa quy định về chế độ ưu tiên trong thủ tục hải quan

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số08/2015/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan.

Theo đó, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan.

Cụ thể, dự thảo nêu rõ: Chế độ ưu tiên thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Hải quan; được cơ quan hải quan và các cơ quan kinh doanh cảng, kho bãi ưu tiên làm thủ tục giao nhận hàng hóa trước, ưu tiên kiểm tra giám sát trước.

Những ưu tiên mới được đề xuất bổ sung là: Được ưu tiên trong việc kiểm tra chuyên ngành; được ưu tiên về thủ tục hải quan; được ưu tiên về kiểm tra sau thông quan.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với quy định tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, dự thảo nêu rõ: Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian 02 năm liên tiếp trở về trước tính đến ngày đánh giá; doanh nghiệp đang hoạt động tại địa chỉ trụ sở đăng ký.

Trong thời gian 02 năm liên tiếp trở về trước tính đến ngày đánh giá, doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về các hành vi sau: Xử lý về các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế; hành vi vi phạm hành chính về thủ tục hải quan; về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; vi phạm các quy định pháp luật khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh với mức tiền xử phạt không vượt quá thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và chức danh tương đương, đồng thời không bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như thu hồi Giấy phép, tịch thu tang vật, tịch thu phương tiện vi phạm, buộc tiêu hủy, buộc tái xuất, buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm…

Trong thời gian 02 năm liên tiếp trở về trước tính đến thời điểm đánh giá, doanh nghiệp không bị xử lý về các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu: Bán nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm vào nội địa nhưng không khai hải quan; kê khai sản phẩm xuất khẩu không đúng quy định và không đúng thực tế; khai báo không đúng về điều kiện theo quy định của pháp luật để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Đồng thời doanh nghiệp phải hợp tác với cơ quan hải quan trong việc cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tuân thủ pháp luật; doanh nghiệp không còn nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đánh giá.

Bổ sung điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên đối với đại lý hải quan

Đối với điều kiện tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, dự thảo nêu rõ, trong thời gian 24 tháng liên tục tính đến ngày Tổng cục Hải quan nhận được văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, Đại lý hải quan đáp ứng đủ các điều kiện sau đây được đánh giá là tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế.

Cụ thể: Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; có số tờ khai bị xử phạt vi phạm về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và thuế chiếm tỷ lệ dưới 1%  so với tổng số tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan; không bị xử phạt về các hành vi vi phạm hành chính với hình thức, mức tiền bị xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và cấp tương đương.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hải quan của Đại lý hải quan không vi phạm các quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế tới mức bị xử lý về các hành vi dưới đây: Hành vi trốn thuế; gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; hành vi vi phạm hành chính có hình thức, mức xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và cấp tương đương; không nợ thuế quá hạn theo quy định…

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối vớidự thảonày tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Lan Phương (baochinhphu.vn)