Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổng hợp Thông tin Chính sách 09-10 đến 13-10-2017

THÔNG TIN CHÍNH SÁCH

1. Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 2-6/10

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, Nghị quyết 11-NQ/TW, Nghị quyết 12-NQ/TW; hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình; thanh tra việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 2-6/10.

Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW

Chính phủ ban hànhChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chính phủ xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, bao gồm:

Thứ nhất,hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ít rủi ro, nhằm thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường.

Thứ hai,bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

Thứ ba,về tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và các nguồn lực.

Thứ tư,hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động.

Thứ năm,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Chính phủ

Chính phủ vừaban hànhChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, Chính phủ xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Nghị quyết 11, bao gồm:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ hai, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp.

Thứ tư, hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và vận hành thông suốt các loại hình thị trường.

Thứ năm, hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ sáu, hoàn thiện thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ bảy, hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thứ tám, nâng cao năng lực xây dựng và thực thi thể chế.

Chương trình hành động cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Chính phủ đã ban hànhChương trìnhhành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Mục tiêu của Chương trình là cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Chính phủ đã ban hành Nghị định số110/2017/NĐ-CPvề tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Chính phủ đã ban hành Nghị định111/2017/NĐ-CPquy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Nghị định này quy định về chương trình, kế hoạch, hợp đồng đào tạo thực hành; yêu cầu trong tổ chức đào tạo thực hành; quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong tổ chức đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe.

Phê duyệt Đề án xử lý tồn tại, yếu kém một số dự án ngành Công Thương

Thủ tướng Chính phủphê duyệtĐề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Theo đó, mục tiêu của Đề án là sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc để chấm dứt tình trạng thua lỗ, khắc phục tối đa thiệt hại cho nhà nước. Trong đó, trong năm 2017, hoàn thành phương án xử lý đối với từng dự án, doanh nghiệp và kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện; đến hết năm 2018 phấn đấu xử lý căn bản các tồn tại, yếu kém đối với các dự án, doanh nghiệp; đến năm 2020, hoàn thành việc xử lý các tồn tại, yếu kém ở các dự án, doanh nghiệp. Xác định rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quá trình đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác từng dự án, doanh nghiệp.

Tìm giải pháp gỡ khó cho cá tra xuất khẩu sang Mỹ

Thủ tướng Chính phủchỉ đạoBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương rà soát tình hình xuất khẩu cá tra sang Mỹ và có giải pháp ứng phó kịp thời; khẩn trương xử lý các kiến nghị của VASEP theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/10/2017.

Giao Thanh tra Chính phủ thanh tra việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/12/2017.

Làm rõ phản ánh khai thác cát trái phép trên sông Hồng, sông Luộc

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bìnhyêu cầuChủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng và sông Luộc, đoạn qua tỉnh Hưng Yên.

TP Thái Nguyên hoàn thành xây dựng nông thôn mới 2016

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia vừaquyết địnhcông nhận thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Phó Thủ tướng chỉ đạo rà soát vị trí đặt trạm, mức thu phí BOT

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về một số vấn đề liên quan đến tổ chức thu phí tại một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các địa phương và chủ đầu tư liên quan rà soát việc đặt trạm thu phí và mức thu phí (kể cả các dự án chưa tổ chức thu), có giải pháp xử lý thích hợp, kịp thời, trên cơ sở khoa học và thực tiễn; đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan để không phát sinh các vấn đề xã hội phức tạp.

Thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiếnchỉ đạovề việc thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường nông thủy sản các tháng cuối năm 2017 và thời gian tới.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai theo thẩm quyền các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường các mặt hàng nông thủy sản; trong đó chú trọng phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành, nhất là tăng cường chia sẻ thông tin về tình hình sản xuất, thị trường, tiến trình tháo gỡ rào cản và đàm phán mở cửa thị trường, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để định hướng thị trường, định hướng sản xuất và ngăn ngừa các thông tin không chính xác, gây bất lợi cho hoạt động xuất khẩu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu; đề xuất Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo Phương Nhi (chinhphu.vn)

2. Đối tượng nào được miễn, giảm cước nhận gửi hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính?

Theo quy định tại Thông tư 22 của Bộ TT&TT sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2018, có 10 nhóm đối tượng được miễn, giảm giá cước nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tư 22 của Bộ TT&TT quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Cùng với việc quy định cụ thể mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tại Thông tư 22, Bộ TT&TT cũng quy định rõ các đối tượng được miễn, giảm giá cước dịch vụ này.

Theo đó, đối tượng được miễn giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả thủ tục hành chính gồm có: người hoạt động cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; và bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng thời, giảm 50% giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các nhóm đối tượng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động; Thương binh và người hưởng chính sách như Thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Vợ hoặc chồng, con đẻ, mẹ đẻ, bố đẻ của liệt sĩ; Người dân thuộc hộ nghèo, ở nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ TT&TT giao Vụ Bưu chính thuộc Bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả và đề xuất Bộ trưởng Bộ TT&TT xem xét, điều chỉnh mức giá cước tối đa của dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả trong trường hợp các yếu tố hình thành giá có biến động lớn.

Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) có trách nhiệm hướng dẫn Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo Vân Anh (ictnews.vn)

3. Tạo cơ chế liên thông trong đầu tư, kinh doanh: Đề xuất Dự án Luật sửa đổi 3 Luật

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế kiểm soát và thực hiện quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh cũng như tạo cơ chế liên thông trong thực hiện thủ tục đầu tư, kinh doanh, mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Đấu thầu.

Cần thống nhất phương án sửa đổi

Theo Bộ KH&ĐT, kết quả rà soát độc lập, tổng hợp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu của Bộ KH&ĐT cũng như kết quả rà soát của Bộ Tư pháp đều cho thấy, những vướng mắc trong quá trình thực hiện 3 Luật trên có liên quan hoặc phát sinh trực tiếp từ quy định của các Luật về đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, môi trường… Trong khi đó, các Bộ, ngành đang đề xuất sửa đổi, bổ sung riêng rẽ các Luật nêu trên mà chưa có sự phối hợp, trao đổi thống nhất với nhau về phạm vi, nội dung cũng như hình thức sửa đổi của từng Luật.

Mặt khác, đến nay, các Bộ, ngành cũng chưa có điều kiện đánh giá toàn diện về tác động của nội dung sửa đổi, bổ sung trong chính nội tại của mỗi Luật thuộc phạm vi quản lý của mình cũng như giữa Luật đó với cả hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh. Do đó, Bộ KH&ĐT cho rằng, các Bộ, ngành cần có thêm thời gian để trao đổi, thống nhất phương án tổng thể sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, môi trường trước khi lập đề xuất sửa đổi riêng rẽ từng Luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình.

Ngoài ra, hiện Bộ KH&ĐT đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành rà soát trên 4.000 điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Kết quả rà soát bước đầu cho thấy sự cần thiết phải bãi bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí tuân thủ điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp. Đồng thời, những hạn chế trong quá trình thực hiện quy định của Luật Đầu tư về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện quy định về vấn đề này của Luật Đầu tư nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu nêu trên, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế kiểm soát ban hành và thực hiện quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh. 

Ban hành 1 Nghị định sửa đổi là không khả thi

Để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả soạn thảo văn bản, Bộ KH&ĐT đã đề nghị Thủ tướng cho phép Bộ trình đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Đấu thầu trong tháng 12/2017.

Bộ KH&ĐT nhận định, việc rà soát để bãi bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ chế kiểm soát ban hành, thực hiện quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh là vấn đề quan trọng. Do đó, cần phải tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện cả về cơ sở khoa học cũng như thực tiễn quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh. Vì vậy, để có đủ thời gian cần thiết thực hiện nhiệm vụ này, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả soạn thảo văn bản, Bộ KH&ĐT đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ KH&ĐT trình đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Đấu thầu trong tháng 12/2017.

Trước đó, tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 đã giao Bộ KH&ĐT nhiệm vụ xây dựng Nghị định sửa đổi một số Nghị định nhằm tạo cơ chế liên thông trong thực hiện thủ tục đầu tư, kinh doanh, đất đai, môi trường và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Tuy nhiên, theo Bộ KH&ĐT, việc ban hành một nghị định để xử lý tất cả các vấn đề vướng mắc nói trên là chưa thật sự khả thi vì các nội dung dự kiến quy định tại Nghị định sửa đổi này đã được quy định trong các Luật khác nhau (đầu tư, kinh doanh, môi trường, xây dựng, đất đai…). Hiện nay, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và Luật Bảo vệ môi trường cũng đang được đề xuất sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 83/NQ-CP.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giao Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Do đó, Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tập trung xây dựng Đề xuất sửa đổi, bổ sung các Luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT thay cho việc tổ chức xây dựng Nghị định sửa đổi nói trên để tránh trùng lặp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ phân công, tiết kiệm nguồn lực và bảo đảm tính dài hạn, ổn định trong việc xây dựng, thi hành pháp luật. Và đây cũng là lý do Bộ KH&ĐT đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép không tiếp tục tổ chức xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Theo Bích Thảo (baodauthau.vn)

4. Chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số112/2017/NĐ-CPquy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Nghị định này quy định chế độ trợ cấp một lần; trợ cấp hằng tháng; trợ cấp mai táng và chính sách vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Điều kiện hưởng chính sách

Theo Nghị định, người được hưởng chế độ, chính sách trên phải đảm bảo các điều kiện:

1. Được huy động tham gia kháng chiến theo Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam lần thứ nhất ngày 26/3/1965.

2. Tham gia tổ chức thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam do Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam hoặc chính quyền cách mạng cấp khu, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thành lập dưới các hình thức tổ chức như: Đại đội, trung đội, phân đội, tiểu đội, đội hoặc lấy tên đơn vị thanh niên xung phong gắn với địa danh, cấp hành chính.

3. Độ tuổi tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam từ 16 đến 30 tuổi. Trường hợp đặc biệt dưới 16 tuổi, có sức khỏe tốt, tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam và được các đơn vị thanh niên xung phong cơ sở chấp thuận nhưng không dưới 14 tuổi.

4. Có thời gian hoạt động tại cơ sở (xã, ấp, liên xã, liên huyện) từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975.

5. Phương thức hoạt động không tập trung.

6. Thực hiện một trong các nhiệm vụ sau: Làm giao liên dẫn đường, diệt ác ôn và chống tề; làm công tác địch vận, tổ chức hoạt động liên lạc với những người của cách mạng hoạt động trong tổ chức của địch; bảo vệ và chăm, nuôi cán bộ cách mạng; trực tiếp tải thương, tiếp đạn phục vụ lực lượng vũ trang chính quy, và lực lượng vũ trang địa phương; trực tiếp vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuốc men, tài liệu từ vùng địch chiếm đóng ra căn cứ và ngược lại; lập ấp, xã chiến đấu, tham gia xây dựng chiến hào, làm đường phục vụ kháng chiến; phá hủy cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị phục vụ chiến tranh của địch; tham gia phục vụ chiến đấu hoặc tham gia phục vụ các chiến trường khi có yêu cầu của cấp trên; tham gia thực hiện một số nhiệm vụ khác do tổ chức cách mạng phân công.

Mức trợ cấp một lần

Nghị định quy định thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam có đủ điều kiện trên được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm thực tế tham gia thanh niên xung phong cơ sở. Trường hợp có thời gian tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở các đợt khác nhau hoặc gián đoạn thì được cộng dồn để tính hưởng chế độ.

Cụ thể, từ đủ 2 năm trở xuống, mức trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng; trên 2 năm thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Khi tính thời gian thực hiện chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì từ đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính nửa (1/2) năm.

Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này nhưng không thể hiện cụ thể thời gian tham gia kháng chiến thì được hưởng mức 2.500.000 đồng.

Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam đã từ trần trước ngày 20/11/2017 (ngày Nghị định này có hiệu lực) thì thân nhân của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng.

Trợ cấp hằng tháng 540.000 đồng

Nghị định quy định thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được xét trợ cấp hằng tháng mức 540.000 đồng. Mức trợ cấp này sẽ được điều chỉnh tương ứng khi Chính phủ điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam còn được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh cải thiện đời sống.

Theo Phương Nhi (chinhphu.vn)

5. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất trong Khu kinh tế

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư  89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định35/2017/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

Thông tư quy định rõ nguyên tắc áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó, dự án đầu tư có sử dụng đất được xét miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là dự án được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước gắn với việc cho thuê đất mới áp dụng trong trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê lần đầu trên diện tích đất thực hiện dự án hoặc được gia hạn thuê khi hết thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tổ chức, cá nhân được Ban quản lý Khu kinh tế cho thuê đất, thuê mặt nước chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm; cụ thể như sau: Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm nhưng không làm thủ tục để được miễn, giảm thì phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Trường hợp khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm đã hết thời gian được miễn, giảm theo quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP thì không được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; nếu đang trong thời gian được miễn, giảm thì chỉ được miễn, giảm cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với một số trường hợp

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế thực hiện theo quy định tạiĐiều 7 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP; Ban Quản lý Khu kinh tế xác định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và ghi vào Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC.

Về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, Thông tư nêu rõ, căn cứ hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định, Ban quản lý Khu kinh tế phối hợp với các cơ quan khác có liên quan (nếu cần) xác định thời gian xây dựng cơ bản và ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất đối với từng dự án đầu tư nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Trường hợp người thuê đất đề nghị không miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thì thời gian miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật đầu tư tính từ thời điểm có quyết định cho thuê đất. Trường hợp chậm nộp hồ sơ miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật đầu tư thì chỉ được miễn tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại (nếu có) tính từ thời điểm Ban quản lý Khu kinh tế nhận đủ hồ sơ theo quy định và không được miễn tiền thuê đất trong thời gian chậm nộp hồ sơ.

Việc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản được thực hiện theo dự án gắn với việc thuê đất mới, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất; không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 06/10/2017.

Theo Khánh Linh (baochinhphu.vn)

6. Thi đánh giá ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam

Việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam phải đảm bảo đúng quy chế, phản ánh đúng năng lực ngoại ngữ của người học về 4 kỹ năng sử dụng ngôn ngữ: Nghe, nói, đọc, viết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thông tư nêu rõ, chứng chỉ ngoại ngữ được cấp cho người dự thi đạt yêu cầu tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ bậc 1 đến bậc 6.

Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định tùy theo mục đích, yêu cầu của từng công việc cụ thể.

Đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (đơn vị tổ chức thi) bao gồm: Trường đại học có đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ, đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ thì được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Trung tâm ngoại ngữ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, các trường cao đẳng sư phạm có đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ thì được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh phổ thông).

Đối tượng dự thi là các cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Việc đăng ký dự thi thực hiện theo một trong các cách sau: Cá nhân trực tiếp đến đăng ký thi với đơn vị tổ chức thi hoặc đăng ký thi trực tuyến qua trang thông tin điện tử của đơn vị tổ chức thi; cá nhân thông qua tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hoặc cơ sở giáo dục nơi đang công tác, học tập đăng ký thi với đơn vị tổ chức thi.

Hình thức thi gồm các kỹ năng nghe, đọc, viết được tổ chức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính; kỹ năng nói được tổ chức bằng hình thức thi nói trực tiếp hoặc thi trên máy vi tính.

Đối với thi kỹ năng nói trực tiếp, hình thức thi nói được thực hiện dưới dạng trực tiếp và ghi âm quá trình thi của thí sinh. Sau khi nhận đề hoặc được bốc thăm đề thi theo hướng dẫn của cán bộ chấm thi, thí sinh thực hiện phần thi theo định dạng đề thi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2017.

Theo Khánh Linh (baochinhphu.vn)

7. Chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn

Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở.

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Dự thảo đề xuất các mức phụ cấp thu hút như sau: Mức 70% tiền lương hàng tháng, bao gồm mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn.

Mức bằng 50% tiền lương hàng tháng bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với các xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm.

Dự thảo cũng đề xuất về các mức phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Cụ thể, mức 0,5 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm.

- Mức 0,7 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm.

- Mức 1,0 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng, dự thảo nêu rõ: Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở.

Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình…

Theo K.Linh (nld.com.vn)

8. Hết cơ hội trục lợi quỹ BHYT?

BHXH Việt Nam ngày 11-10 đã ban hành Quyết định 1553/QĐ-BHXH quy định về quản lý, khai thác thông tin trên Hệ thống thông tin giám định bảo BHYT.

Theo đó, các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT có thể tra cứu lịch sử 6 lần KCB gần nhất của người có thẻ BHYT đến KCB tại đơn vị.

Ngoài ra, các cơ sở KCB BHYT được tra cứu, kết xuất dữ liệu các danh mục dùng chung trên hệ thống thông tin giám định BHYT, bao gồm: Thuốc, máu, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật; Thuốc cấp số đăng ký, thuốc kê khai, kê khai lại; Bảng giá dịch vụ kỹ thuật áp dụng chung toàn tỉnh; Nhân viên y tế, trang thiết bị sử dụng tại cơ sở KCB. Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT; Kết quả giám định, tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT...

Theo BHXH Việt Nam, việc cho phép tra cứu lịch sử KCB của người có thẻ trên hệ thống Hệ thống thông tin giám định bảo BHYT nhằm phối hợp kiểm tra, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Thống kê của BHXH Việt Nam đã cho thấy nguy cơ bội chi quỹ khám chữa bệnh BHYT là khá cao. Tính đến ngày 31-8-2017, cả nước đã có 107,11 triệu hồ sơ được gửi đề nghị thanh toán BHYT với số tiền 54.952 tỉ đồng (vượt khoảng 6.074 tỉ đồng so với dự toán). Có 38 tỉnh gia tăng chi phí khám chữa bệnh trên 40% so với cùng kỳ 2016, một số tỉnh gia tăng trên 70% như: Kon Tum, Quảng Trị, Bình Phước, Khánh Hòa. Có 15 tỉnh tăng trên 20% số lượt khám chữa bệnh như Bình Phước 42,4%, Hậu Giang 33%, Bình Dương 31,4%...

Đánh giá về tình hình vượt chi quỹ khám chữa bệnh BHYT, lãnh đạo BHXH Việt Nam khẳng định sẽ không chấp nhận những chi phí có nguyên nhân chủ quan do cơ sở y tế kê sai, lạm dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT. Tuy nhiên, không có chuyện cơ quan BHXH từ chối thanh toán chi phí tăng cao, kể cả vượt quỹ nếu do nguyên nhân khách quan và cơ sở y tế giải trình được chi phí hợp lý. BHXH Việt Nam đang yêu cầu BHXH 8 tỉnh đã tiêu hết quỹ khám chữa bệnh BHYT thẩm định lại chi phí vượt trần, vượt quỹ. Dựa trên kết quả thẩm định đó, BHXH Việt Nam sẽ xem xét thanh toán và cấp ứng kinh phí, kiên quyết kiểm soát chặt chẽ những cơ sở vượt trần, vượt quỹ không đúng quy định.

Theo Hoàng Triều (nld.com.vn)

9. Tăng thêm 7,44% trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân

Mức trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng thêm 7,44% so với mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017.

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 242/2017/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

Thông tư 242/2017/TT-BQP điều chỉnh tăng với những đối tượng sau:

– Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 142/2008/QĐ-TTg.

– Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thông tư nêu rõ, từ ngày 1/7/2017, mức trợ cấp hàng tháng của các đối tượng là quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được hưởng điều chỉnh tăng thêm 7,44% so với mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017. Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng được tính như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2017 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2017 * 1,0744

Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng sau khi đã được điều chỉnh tăng là: Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.650.000 đồng/tháng; từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, hưởng mức trợ cấp là 1.725.000 đồng/tháng; từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, nhận trợ cấp 1.800.000 đồng/tháng; từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm được nhận 1.875.000 đồng/tháng; từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm sẽ là 1.950.000 đồng/tháng.

Từ ngày 20/11/2017, Thông tư 242/2017/TT-BQP có hiệu lực thi hành và thay thế Thông tư 130/2016/TT-BQP. Tuy nhiên, mức trợ cấp hàng tháng quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/7/2017.

Theo Đan Thanh (kiemsat.vn)