Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong chính sách bồi thường, GPMB tại khu A và khu đất Nhà chung

Ngày 15/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong chính sách bồi thường, GPMB tại khu A và công tác GPMB tại khu đất Nhà chung thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận  tại Thông báo 252/TB-UBND ngày 18/11/2016.

1 khu a

Ảnh minh họa

Đối với Mặt bằng khu A, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện công tác GPMB đối với phần diện tích mở rộng khu A theo quy hoạch điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đồng ý chủ trương cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư cho các trường hợp còn lại bị ảnh hưởng GPMB thực hiện các dự án thuộc khu A theo chính sách quy định tại Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh;  Đối với diện tích đất nông nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã sử dụng kinh phí ứng trước của các nhà đầu tư để chi trả: giữ nguyên phương án đã được phê duyệt và triển khai thực hiện; Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất có văn bản thông báo đến các nhà đầu tư về việc bố trí kinh phí kịp thời để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB thực hiện các dự án thuộc khu A theo các phương án bồi thường, GPMB đã được phê duyệt. Trường hợp nhà đầu tư nào thường xuyên không kịp thời bố trí kinh phí tạm ứng để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho dân, gây bức xúc cho người dân thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tổng hợp tình hình, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, để chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi chủ trương đầu tư đối với doanh nghiệp; Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương lập thủ tục thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng GPMB tại khu A theo quy định.

Đối với mặt bằng khu đất Nhà chung, phần diện tích Tòa Giám mục Qui Nhơn đã sang nhượng lại cho các hộ dân và phần diện tích hiện các hộ dân đang canh tác Tòa Giám mục chưa có tài liệu, giấy tờ hợp pháp chứng minh đất thuộc quyền sử dụng của Tòa Giám mục: thực hiện việc thu hồi đất cho các hộ dân; Đối với phần diện tích mà Tòa Giám mục có tài liệu, giấy tờ hợp pháp chứng minh đất thuộc quyền sử dụng của Tòa Giám mục: thực hiện thu hồi đất cho Tòa Giám mục;  Đối với phần diện tích mương dẫn lấy nước cung cấp canh tác trong khuôn viên đê bao đất nhà chung: thực hiện thu hồi đất cho Tòa Giám mục theo Công văn số 3652/UBND-TH ngày 24/9/2012 của UBND tỉnh.  

 Về nội dung kiến nghị của Tòa giám mục liên quan đến việc đề nghị nhà đầu tư phải thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án khu Đô thị - Thương mại: thống nhất ý kiến đề xuất xử lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1430/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/10/2016 về việc trả lời kiến nghị của Tòa Giám mục đối với nội dung này; Về nội dung kiến nghị của Tòa Giám mục liên quan đến việc đề nghị Nhà nước xem xét, giao lại một phần diện tích đất khoảng 4ha cho Tòa Giám mục để quản lý, sử dụng: giao Ban Tôn giáo tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và nhà đầu tư (Công ty cổ phần PTĐT&DL An Phú Thịnh) xem xét nhu cầu chính đáng của Tòa Giám mục, căn cứ vào quy hoạch thống nhất vị trí, diện tích đất giao cho Tòa Giám mục; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. Hoàn thành công việc này trước ngày 23/11/2016.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo cho phù hợp.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh