Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp

Ngày 30/08/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủSau khi nghe Sở Tài chính báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo 185/TB-UBND ngày 31/8/2017.

1 thoai von

Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) là 01 trong 03 doanh nghiệp đang triển khai thoái vốn nhà nước trong năm 2017.

Theo đó, đối với 03 doanh nghiệp đang triển khai thoái vốn nhà nước trong năm 2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh (gồm: Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định, Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định), giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thoái vốn nhà nước tại 03 doanh nghiệp này; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

 Đối với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, trước mắt, thực hiện thoái vốn theo tỷ lệ tối thiểu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017; sau đó tùy theo điều kiện thực tế doanh nghiệp và thị trường, UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định tăng tỷ lệ và đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh có Văn bản gửi đến Thành ủy, UBND thành phố Quy Nhơn để thông báo lộ trình, tỷ lệ thoái vốn tối thiểu và giao trách nhiệm cụ thể cho Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn nhà nước trong phối hợp triển khai công tác thoái vốn tại Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn và Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh có Văn bản gửi đến Huyện ủy, UBND các huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh để thông báo chủ trương của Chính phủ và yêu cầu triển khai trực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 (Thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 03 doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tổng hợp An Lão,Công ty cổ phần Tổng hợp Vĩnh Thạnh và Công ty cổ phần Tổng hợp Vân Canh trong năm 2017).

Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020 tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017) phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được chủ sở hữu giao; chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Lãnh đạo các Công ty và các đơn vị có liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình thực hiện công tác này; báo cáo kịp thời(khi phát hiện vấn đề mới phát sinh) và báo cáo định kỳ (vào ngày 25 hàng tháng) về tiến độ, kết quả thực hiện cho Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

Về việc công nhận kết quả chào giá cạnh tranh bán phần vốn nhà nước tại Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần (PISICO), giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và đơn vị tư vấn rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục từ Chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép thoái vốn nhà nước đến các khâu: Thông báo công khai tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, Tổ chức sơ tuyển hồ sơ nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia và Chào giá cạnh tranh bán phần vốn nhà nước tại PISICO vào ngày 28/8/2017; trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh