Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 06/3/2017 về tình hình hoạt động của Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

Ngày 06/03/2017, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh, đã chủ trì họp nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh (QKCBCNN). Sau khi nghe Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban quản lý QKCBCNN, báo cáo về tình hình tình hình hoạt động của QKCBCNN năm 2016 và đề xuất giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; ý kiến của các cơ quan, đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh đã kết luận tại Thông báo số 23/TB-UBND ngày 06/03/2017.

1 kham benh

Ảnh minh họa

Theo đó, thống nhất với nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của QKCBCNN năm 2016 do cơ quan thường trực Ban Quản lý QKCBCNN - Sở Y tế dự thảo và báo cáo tại cuộc họp. Giao Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban Quản lý QKCBCNN, ký báo cáo và gửi các thành viên Ban Quản lý QKCBCNN và các cơ quan liên quan.

Về đề nghị điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND tỉnh, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát đối tượng được hưởng chính sách nêu tại Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND và tình hình thực tế của tỉnh để có đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp theo quy định hiện hành của Trung ương; gửi Sở Y tế để tổng hợp, xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Giao Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Quản lý QKCBCNN, chủ trì xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục hiện hành của Nhà nước; gửi các cơ quan thành viên Ban Quản lý QKCBCNN để đóng góp ý kiến; tổng hợp, gửi Sở Tư pháp để thẩm định; báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Về đề nghị điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 27/7/2013 của UBND tỉnh đối với các nội dung mức hỗ trợ, số lần hỗ trợ và thủ tục hỗ trợ kịp thời đối với người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim, giao Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Quản lý QKCBCNN, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 27/7/2013 của UBND tỉnh trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của các đối tượng được hưởng và đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Về số kinh phí đã chi năm 2016 để hỗ trợ khám chữa bệnh cho người lang thang, cơ nhỡ, người già không nơi nương tựa theo Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh, giao cơ quan Thường trực Ban Quản lý QKCBCNN - Sở Y tế có văn bản đề xuất cụ thể, gửi Sở Tài chính để thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung kinh phí năm 2016 để hỗ trợ khám chữa bệnh cho người lang thang, cơ nhỡ, người già không nơi nương tựa theo Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các chế độ hỗ trợ cho người nghèo từ nguồn QKCBCNN, giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chỉ đạo các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  huyện, thị xã, thành phố thực hiện cấp sổ hộ nghèo cho các đối tượng thuộc hộ nghèo kịp thời trước ngày 31/12 hàng năm để việc hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo được thuận lợi, tránh các thủ tục hành chính phát sinh gây bất lợi cho người bệnh. Rà soát các thông tin khi cấp sổ hộ nghèo như: tên, năm sinh, địa chỉ… và thẻ BHYT để tránh sai sót, nhầm lẫn, gây khó khăn cho việc thanh toán hỗ trợ cho người nghèo khi đi khám chữa bệnh; Các thành viên Ban Quản lý và Tổ giúp việc Ban quản lý có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi thẩm định, xét duyệt quyết toán các chế độ hỗ trợ KCBCNN hàng quý, năm theo giấy mời của cơ quan thường trực Ban Quản lý QKCBCNN - Sở Y tế.

Giao Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực Ban Quản lý QKCBCNN - Sở Y tế trong việc đề xuất cho UBND tỉnh thực hiện các nội dung công việc nêu trên.

TL

VP UBND tỉnh